Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 911/358/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku

 
zmieniające Zarządzenie Nr 302/182/2011 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Rumia.

2013-12-19 12:56:03
Zarządzenie Nr 921/368/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2013 rok.
2013-12-19 12:16:07
Zarządzenie Nr 922/369/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku

 

 

w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Rumi” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Rumi”.

 

2013-12-18 14:59:12
Zarządzenie Nr 907/354/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku

 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. realizacji projektu  pn. „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe.
2013-12-12 14:21:31
Zarządzenie Nr 917/364/201 z dnia 25 listopada 2013 roku

 
w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Emilii Marzejon - Kierownikowi Działu Pracy Socjalnej i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

2013-12-12 14:10:15
Zarządzenie Nr 923/370/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku

 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.42.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na ul. Świętojańskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kochanowskiego w Rumi.

2013-12-12 13:24:23
Zarządzenie Nr 910/357/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku

 zarządzenie niepublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych
2013-12-02 12:08:28
Zarządzenie Nr 908/355/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni drogowej ul. Marzanny w Rumi.

2013-12-02 11:54:21
Zarządzenie Nr 912/359/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku

 
w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w roku 2014.

 


2013-12-02 11:38:48
Zarządzenie Nr 909/356/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku

w sprawie rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.43.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w czterech szkołach podstawowych Gminy  Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2013-2014 w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe – Zadanie 17.
2013-12-02 11:34:05