Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 862/308/2013 z dnia 26 września 2013 roku

 
zmieniające Zarządzenie Nr 847/293/2013 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 3 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych o zasięgu ogólnomiejskim z  mieszkańcami Rumi dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Rumia na lata 2013-2020

2013-10-11 15:00:05
Zarządzenie Nr 851/297/2013 z dnia 9 września 2013 roku

 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów pisemnych i ustnych na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.


2013-10-10 11:52:59
Zarządzenie Nr 860/306/3013 z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.37.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Garbarskiej na odcinku od ul. Włókienniczej do schodów w Rumi.

2013-10-07 16:27:37
Zarządzenie Nr 861/307/2013 z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
2013-10-07 16:05:53
Zarządzenie Nr 859/305/2013 z dnia 20 września 2013 roku

 
zmieniające Zarządzenie Nr 254/234/2011Burmistrza Miasta Rumi z dnia 23 września 2011 roku  w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych   w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup      o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”.

2013-10-07 15:34:42
Zarzadzenie Nr 853/299/2013 z dnia 9 września 2013 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 838/151/2009 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rumi
2013-10-07 15:21:53
Zarządzenie Nr 856/302/2013 z dnia 16 września 2013 roku

 

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2013 rok.

2013-10-07 15:15:39
Zarządzenie Nr 858/304/2013 z dnia 20 września 2013 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.36.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie  niepełnosprawnych uczniów oraz dzieci i młodzieży zamieszkałych w Rumi w roku szkolnym 2013/2014 – przetarg 2
2013-10-07 15:10:19
Zarządzenie Nr 857/303/2013 z dnia 17 września 2013 roku

 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 460/144/2012 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla  budżetu gminy Rumia oraz dla Urzędu Miasta Rumi.


2013-10-07 15:06:08
Zarządzenie Nr 863/309/2013 z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy  Gminy Miejskiej Rumia z organizacjami pozarządowymi na rok 2014".
2013-10-07 15:02:41