Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LII/566/2014 z dnia 29 maja 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/486/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Rumi na 2014 rok.
2014-06-03 11:03:17
Uchwała Nr LII/567/2014 z dnia 29 maja 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/485/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2014 – 2027.
2014-06-03 11:02:24
Uchwała Nr LII/568/2014 z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla
obszaru położonego w rejonie ulicy Żwirowej uchwalonego uchwałą Nr XXI/280/2012 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 marca 2012 r.
2014-06-03 10:59:38
Uchwała Nr LII/574/2014 z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące
2014-06-03 10:58:09
Uchwała Nr LII/575/2014 z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przysługujących Gminie Miejskiej Rumia i jej jednostkom organizacyjnym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014-06-03 10:56:13
Uchwała Nr LII/580/2014 z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej Rumi w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi
2014-06-03 10:44:23
Uchwała Nr LII/579/2014 z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do złożenia wniosku o dofinansowanie  projektu pn. „Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu Kawka” w ramach konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2014).
2014-06-03 10:43:00
Uchwała Nr LII/578/2014 z dnia 29 maja 2014 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miejskiej Rumia w projekcie „INTIS – Integracja i Synergia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030” realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
2014-06-03 10:41:32
Uchwała Nr LII/577/2014 z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr LI/561/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury oświetleniowej.
2014-06-03 10:39:36
Uchwała Nr LII/576/2014 z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi  na terenie Gminy Miejskiej Rumia.
2014-06-03 10:34:25