Statut i status prawny 

 

 

 

 

Uchwała Nr VIII/65/2015
Rady Miejskiej Rumi

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.,) art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1. 

Rada Miejska Rumi nadaje Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rumi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. 

Traci moc: Uchwała Nr XLV/491/2013 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący                                                   Rady Miejskiej Rumi


Ariel Sinicki

 

 

 Załącznik do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.),

2. Uchwały Nr XV/62/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29.02.1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,

3. Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Miasta Rumi z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,

4. Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114),

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

7. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

8. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

9. Ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.),

10. Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 332),

11. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),

12. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),

13. Innych właściwych aktów prawnych,

14. Niniejszego statutu.

§ 2. 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej w Rumi, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

§ 3. 

1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2.

2. Terenem działania Ośrodka jest miasto Rumia.

§ 4. 

Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta.

Rozdział 2.
Zakres działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 5. 

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

9. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem;

10. Praca socjalna;

11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i autystycznymi;

12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

14. Dożywianie dzieci;

15. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

18. Racjonalne gospodarowanie środkami otrzymanymi na utrzymanie Ośrodka, w tym środkami na wynagrodzenia pracowników;

19. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

20. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

21. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

22. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

23. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

24. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

25. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

26. Prowadzenie postępowania, wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i opiekuńczych;

27. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych;

28. Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata;

29. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

30. Zadania przewidziane przepisami ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegające w szczególności na:

a. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,

b. wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,

c. rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,

d. podniesieniu świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny,

e. pomocy w integracji rodziny,

f. przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

g. dążeniu do reintegracji rodziny,

h. zapewnieniu pomocy przez asystenta rodziny,

i. współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

j. prowadzeniu postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji,

k. opracowywaniu i realizacji trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny,

l. tworzeniu możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

m. rozwój systemu opieki nad dzieckiem oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

n. prowadzeniu oraz sprawowaniu nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego,

o. ustanawianiu rodziny wspierającej oraz zawieraniu i rozwiązywaniu umowy, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy wynikających z przepisów prawa w zakresie określonym,

p.  finansowaniu:

- kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,

- podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

- kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

31. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego;

32. Prowadzenie działań polegających na reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

33. Realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup;

34. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

35. Realizacja zadań określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

36. Realizacja zadań określonych ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

37. Realizacja zadań wynikających z innych przepisów prawa w zakresie nimi określonych.

Rozdział 3.
Organizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 6. 

1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta Rumi.

2. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Zastępca Dyrektora przejmując wszelkie jego zadania, kompetencje i uprawnienia.

3. Dyrektor organizuje pracę Ośrodka, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i merytorycznych należących do zadań Ośrodka.

4. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

5. Dyrektor Ośrodka uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.

§ 7. 

1. Organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny, opracowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Stanowiska pracy w Ośrodku tworzy i znosi Dyrektor.

Rozdział 4.
Gospodarka majątkowa i finansowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 8. 

Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 9. 

1. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Gminy.

2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Radę Miejską Rumi.

§ 10. 

Nadzór nad prowadzoną przez Ośrodek gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Miasta Rumi.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 11. 

Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

 

 

Uzasadnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania pomocy społecznej w gminie będąc jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Rumi, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą jako jednostka budżetowa. Ośrodkiem jednoosobowo kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik zatrudniony przez Burmistrza Miasta Rumi.

Regulamin Organizacyjny Ośrodka w ramach struktury organizacyjnej przewiduje wyodrębnienie następujących działów:

- administracyjno – kadrowym,

- pracy socjalnej i pomocy instytucjonalnej,

- świadczeń rodzinnych,

- reintegracji społecznej i zawodowej.

Coraz szerszy zakres poszerzanych gminie zasad spowodował konieczność wyodrębnienia ilości działów. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym pracę wyżej wymienionych działów Ośrodka organizują Kierownicy Działów oraz Główna księgowa.

Stosowanie dotychczasowego nazewnictwa prowadzi do szeregu niejasności i wątpliwości, albowiem klienci wielokrotnie mylą osobę kierownika odpowiedzialnego za załatwienie konkretnych spraw. Wątpliwości powstają w szczególności na tle sprawowania funkcji Kierownika Ośrodka i Kierowników Działów uprawnionych do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Dla uniknięcia tego rodzaju niejasności niezbędną stała się zmiana zapisów statutu i ustalenie dla rozróżnienia, że Ośrodkiem kieruje Dyrektor, a działami Kierownicy.

Wprowadzenie niniejszej uchwały do realizacji uprości procesy zarządzania, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności, a jednocześnie pozostanie bez wpływu na dochody i wydatki Gminy.

Konsekwencją wprowadzenia terminu „Dyrektor” jest konieczność dokonania w treści statutu zmiany i wpisania w miejsce „Zastępcy Kierownika” „Zastępcę Dyrektora”.

Z uwagi na fakt, że zatwierdzenie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi stanowi uprawnienie Rady Miejskiej w Rumi, zmiany statutu w zakresie wyżej opisanym wymagają również jej zatwierdzenia.

Dla prawidłowej czytelności i przejrzystości statutu, zgodnie z przyjętą zasadą, usprawiedliwionym jest jego zatwierdzenie w aktualnym brzmieniu i uchylenie Statutu w obowiązującej dotychczas treści.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

 

Załączniki

UCHWAŁANRVIII652015.pdf

Data: 2015-08-11 12:50:17 Rozmiar: 281.3k Format: .pdf Pobierz

Zmiana statutu - Uchwała Nr XVI 129 2015.pdf

Data: 2019-01-23 14:04:21 Rozmiar: 125.5k Format: .pdf Pobierz

Zmiana statutu - Uchwała Nr XXVI 275 2016.pdf

Data: 2019-01-23 14:04:21 Rozmiar: 127.06k Format: .pdf Pobierz

Zmiana statutu - Uchwała Nr XXXII 369 2017.pdf

Data: 2019-01-23 14:04:21 Rozmiar: 233.46k Format: .pdf Pobierz

Zmiana statutu - Uchwała Nr XLVIII 645 2018.pdf

Data: 2019-01-23 14:04:21 Rozmiar: 244.31k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XV 62 90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29.03.1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.pdf

Data: 2019-02-06 12:29:54 Rozmiar: 406.91k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 3 90 Naczelnika Miasta Rumi z dnia 30 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.pdf

Data: 2019-02-06 12:29:54 Rozmiar: 411.56k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2193
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Ewelina Gajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Gajewska
Czas wytworzenia: 2006-05-04 00:00:00
Czas publikacji: 2019-02-06 18:35:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak