Co do wniosku  

 

Do wniosku o świadczenie z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO należy dołączyć :

 

- kopię dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu)

 

- kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka uprawnionego do alimentów (oryginał do wglądu)

 

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich 2 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o świadczenie alimentacyjne + zaświadczenie za cały 2012 rok o wyegzekwowanych przez komornika alimentach

 

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu)

 

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2012 r. każdego członka rodziny (w przypadku uzyskania bądź utraty dochodu świadectwo pracy oraz zaświadczenie z Urzędu Pracy)

- oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w 2012 r.

 

- zaświadczenie lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów (załącznik nr  3, 4)

 

- zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej powyżej 18 roku życia do szkoły lub szkoły wyższej w roku szkolnym 2013/2014 ( pełnoletnia osoba uprawniona do świadczeń z funduszu składa wniosek sama na siebie)

 

- informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności

 

- nakaz płatniczy za 2012 r./ zaświadczenie Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych w roku 2012

 

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów (jedynie w przypadku posiadania)

 

 


Liczba odwiedzin : 645
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Andrzej Nejman
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-02-04 11:26:40
Czas publikacji: 2009-02-04 11:26:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak