Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Rumi oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.

Urząd Miasta Rumi przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne:
1) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: Link

adres naszej skrytki w brzmieniu: Skrytka odbiorcza: /2215021/SkrytkaESP

2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive).

Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
 
1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP/MIME, POP3, IMAP;
2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;
3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0;
4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;
5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.
 
Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorach podań udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Rumi muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.
 
Inne wymagania:
1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Rumi;
2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB;
3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.
 
Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach urzędowania.


Procedura potwierdzająca profil zaufany ePUAP

- wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP) 
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu), 
- osoba wnioskująca zobowiązana jest do zgłoszenia się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego; jeżeli osoba wnioskująca się nie zgłosi w ww. terminie wniosek uważa się za wycofany, 
- profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat, 
- ważność profilu zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres 3 lat; można przedłużyć ważność swojego profilu samodzielnie na ePUAP albo można dokonać przedłużenia w wybranym punkcie potwierdzającym, 
- profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku wystąpienia osoby posiadającej profil zaufany ePUAP z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP; można unieważnić profil zaufany ePUAP zgłaszając się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego lub samodzielnie - dokonując unieważnienia na ePUAP, 
- nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku przedłożenia nieważnego dowodu osobistego lub paszportu, niezgodności danych podanych we wniosku oraz przedłożenia niekompletnego wniosku. 

 

Liczba odwiedzin : 3936
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Sałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Sylwanowicz
Czas wytworzenia: 2008-05-05 08:34:00
Czas publikacji: 2008-05-05 08:34:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak