Dostęp do informacji publicznej 

 
 

Prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych zwanych dalej informacjami publicznymi, reguluje:

 • konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z  późn.zm.)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1330)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w  sprawie Biuletynu  Informacji  Publicznej (Dz.U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68)

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi udostępnia informacje publiczne poprzez:

 • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznych MOPS w Rumi,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS w Rumi,  a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia  może być:

 • opublikowana w internetowym serwisie informacyjnym MOPS w Rumi,  lub 
 • udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej;

(złożenie wniosku nie dotyczy informacji publicznej, która może być niezwłocznie  udostępniona w formie ustnej lub pisemnej).


Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Konieczność zmiany terminu udostępnienia informacji nakłada na MOPS obowiązek powiadomienia wnioskodawcy o powodach opóźnienia  oraz  o terminie  w  jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak  niż  2 miesiące od  złożenia  wniosku. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, MOPS poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji ( wydruk, kserokopia, skopiowanie na dyskietkę, itp.), MOPS może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.  Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz  o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 

Liczba odwiedzin : 19
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Ewelina Gajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Gajewska
Czas wytworzenia: 2019-02-21 14:33:10
Czas publikacji: 2019-02-21 14:33:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak