Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
2. Rada Miejska Rumi VII kadencji w latach 2014-2018

 

 

2017-11-14 10:51:05
Informacja o terminach dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady

 
2014-04-09 10:26:20
1. Informacje o Radzie Miejskiej

Rada Miejska Rumi

Rada Miejska Rumi składa się z 21 radnych, kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej,  między innymi: uchwalanie statutu gminy, powoływanie i odwoływanie na wniosek burmistrza skarbnika miasta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, wznoszenia pomników, nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.

Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i  w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną

Rada gminy obraduje na sesjach zwyczajnych i zwoływanych w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje zwyczajne Rady Miejskiej Rumi odbywają się zgodnie z planem pracy w ostatni czwartek każdego miesiąca. Obrady są jawne.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy określa Statut Gminy.

2003-07-17 00:00:00