Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 2013/390/2018 z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa rowu granicznego L3-14 na granicy miast Rumi i Redy, pomiędzy wylotem kanalizacji deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej a przepustem pod ul. Kosynierów w Rumi”.

2018-11-22 13:50:12
Zarządzenie Nr 2016/393/2018 z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2018 roku.

2018-11-06 14:08:39
Zarządzenie Nr 2013/390/2018 z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi.

2018-11-06 13:36:20
Zarządzenie Nr 2017/394/2018 z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi

2018-11-06 13:30:38
Zarządzenie Nr 2006/383/2018 z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej jako wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.

2018-11-06 13:25:40
Zarządzenie Nr 2015/392/2018 z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: „Obsługa eksploatacyjna i bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta Rumi w 2018 r.”

2018-11-05 14:12:39
Zarządzenie Nr 2014/391/2018 z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji cieku wodnego biegnącego wzdłuż projektowanej ul. Batorego na odcinku od ulicy Chmielnej do ul. Św. Józefa w Rumi z opcją pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00)”.

2018-11-05 14:06:35
Zarządzenie Nr 1998/376/2018 z dnia 9 października 2018 roku

w sprawie ufundowania nagród Burmistrza Miasta Rumi dla najlepszego wykonawcy konkursu muzyki organowej oraz dla laureata konkursu zespołów chóralnych w kategorii zespoły kameralne organizowanych w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi.

2018-11-05 14:03:13
Zarządzenie Nr 2005/382/2018 z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2018 rok.

2018-11-05 12:51:13
Zarządzenie Nr 2008/385/2018 z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2018-11-05 12:45:58