Or.210.5.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent lub Podinspektor lub Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urząd Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy 

 
 

 Or.210.5.2019

 

BURMISTRZ  MIASTA  RUMI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Referent lub Podinspektor lub Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym

Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy znajduje się w budynku, w którym możliwość skorzystania z windy dotyczy wyłącznie z „poziomu 0” na poziom ulicy i odwrotnie. Wykonywanie obowiązków wiąże się jednak z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku urzędu oraz z wychodzeniem w teren.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2019 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)   obywatelstwo polskie,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   niekaralność za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   nieposzlakowana opinia,

5)   wykształcenie średnie lub wyższe

6)   co najmniej trzyletni staż pracy dla stanowiska Inspektora i stanowiska Podinspektora z wykształceniem średnim.

7)   co najmniej dwuletni staż pracy dla stanowiska Referenta z wykształceniem średnim.

8)   znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej

9)   znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

10)    znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

11)    znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

12)    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

13)    znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego,

14)    ogólna orientacja w sprawach związanych z obiegiem dokumentów w urzędach samorządowych.

 

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

1)   wykształcenie o profilu prawo, administracja,

2)   doświadczenie zawodowe na stanowisku w administracji publicznej,

3)   umiejętność obsługi komputera w środowisku Word i Excel.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1)  Prowadzenie spraw dotyczących kontroli w zakresie orzecznictwa administracyjnego, stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej,

2)  Opracowywanie projektu wydziałowego planu kontroli i przekazywanie go, po podpisaniu przez Zastępcę Burmistrza Miasta, do realizacji pracownikom Wydziału oraz koordynowaniem kontroli prowadzonych przez pracowników Wydziału,

3)  Przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie kontroli,

4)  Prowadzenie rejestru upoważnień do kontroli prowadzonych przez pracowników Urzędu,

5)  Nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie w zakresie określonym odrębnie dla koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie.

6)  Przygotowanie projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

7)  Przygotowanie projektów odpowiedzi z zakresu dostępu do informacji publicznej.

8)  Przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień.

9)  Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień pracownikom Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza oraz innych upoważnień,

10)   Prowadzenie spraw archiwum zakładowego,

11)   Przygotowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego.

12)   Prowadzenie spraw związanych z publikowaniem w BIP regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i schematu organizacyjnego, zakres działania wydziałów, referatów, samodzielnych stanowisk pracy, godzin przyjęć interesantów, godzin przyjęć w sprawach skarg i wniosków, materiałów dot. wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów, wykazu prowadzonych rejestrów i archiwów oraz przeprowadzanych kontroli, a także dbanie  o aktualizację tych informacji,

13)   Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej treści dokumentów uzgodnionych z Zastępcą Burmistrza Miasta do umieszczenia w witrynie internetowej Urzędu,

14)   Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów pism, zgodnie z art. 65 kpa, przekazujących podania zgodnie z właściwością i prowadzeniem korespondencji w tym zakresie z zainteresowanymi organami,

15)   Prowadzenie tablic ogłoszeń Urzędu w wiatrołapie Urzędu Miasta, Biurze Obsługi Mieszkańców i przed budynkiem Urzędu Miasta oraz ich bieżące aktualizowanie, prowadzenie zbioru dokumentów ogłoszonych na tablicach oraz przesyłanie dokumentów zainteresowanym organom.

16)   Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych

17)   Wykonywanie zadań związanych z wyborami, referendami, spisami i konsultacjami społecznymi,

18)   Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prac prowadzonych na zajmowanym stanowisku,

19)   Sporządzanie i przepisywanie pism na potrzeby Wydziału,

20)   Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności Podinspektora ds. socjalno-gospodarczych, Podinspektora ds. obsługi Sekretariatu, Inspektora ds. organizacyjnych, operatora urządzeń powielających w zakresie obsługi kserokopiarki i wysyłki poczty.

 

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie świadectw pracy, w przypadku wcześniejszego zatrudnienia,

4)      kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,

10)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę –  marzec 2019 r.

- umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku,

-  w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych,

-  pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Rumi,  84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko Referent lub Podinspektor lub Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym” w terminie do dnia  26 lutego 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm)”.

Klauzula informacyjna, zgodna z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danycz up. Burmistrzah oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

 Rumia, dnia  12.02.2019 r.

z up. Burmistrza

Marcin Kurkowski

Zastępca Burmistrza

 

 

Załączniki

klauzula_informacyjna_5-2019.docx

Data: 2019-02-12 15:27:32 Rozmiar: 17.74k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 208
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2019-02-12 15:27:32
Czas publikacji: 2019-02-12 15:27:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak