Zawiadomienie spadkobierców po Henryku Grabowskim i Gerardzie Grabowskim 

 

Burmistrz Miasta Rumi stosownie do art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 wymienionej ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamia spadkobierców po Henryku Grabowskim i Gerardzie Grabowskim, iż Gmina Miejska Rumia, zamierza przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość oznaczoną jako działka nr 153/3 o pow. 16 m², nr 153/4 o pow. 1 m²,  nr 153/5 o pow. 209 m², obr. 18 położoną w Rumi przy ul. Marynarskiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia.  

 

Informuję, że na podstawie art. 136 i następne ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot przedmiotowej nieruchomości lub jej części. W tym celu należy złożyć wniosek do Starosty Wejherowskiego w Wejherowie ul. 3 Maja 4.  

            Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami, w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca będzie zobowiązany zwrócić Gminie Miejskiej Rumia kwotę zwaloryzowanego odszkodowania za grunt przejęty na rzecz Gminy Miejskiej Rumia.

            W przypadku nie złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia o możliwości zwrotu, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa.

 

 

 

Rumia, dnia 05.02.2019r.

 

 

 
Liczba odwiedzin : 13
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Jakub Mroczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Jażdżewska-Reszka
Czas wytworzenia: 2019-02-06 12:31:13
Czas publikacji: 2019-02-06 12:31:13
Data przeniesienia do archiwum: 2019-05-07