Or.210.1.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY od Podinspektora do Inspektora w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy 

 
 

 

Or.210.1.2019

BURMISTRZ  MIASTA  RUMI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

od Podinspektora do Inspektora w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku, w którym możliwość skorzystania z windy dotyczy wyłącznie z „poziomu 0” na poziom ulicy i odwrotnie. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku urzędu oraz z wychodzeniem w teren.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

  1. Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie średnie lub wyższe,

6)  co najmniej trzyletni staż pracy dla stanowiska Inspektora i stanowiska Podinspektora z   wykształceniem średnim,

7)      znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

8)      znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Rumi,

9)      znajomość organizacji samorządu terytorialnego.

  1. Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość księgi znaków logotypów miasta Rumi,

2)    znajomość programu OTAGO,

3)    znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1)         prowadzenie wykazu materiałów promocyjnych miasta,

2)         koordynowanie dystrybucji miejskich materiałów promocyjnych,

3)         prowadzenie spraw związanych z zamawianiem miejskich materiałów promocyjnych,

4)         opracowywanie kalendarza miejskich wydarzeń,

5)         nadzór nad dystrybucją biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta „Rumskie Nowiny”,

6)         opracowywanie prezentacji multimedialnych o wydarzeniach organizowanych na terenie miasta,

7)         nadzór nad elementami graficznymi znajdującymi się na terenie siedziby Urzędu Miasta,

8)         organizacja i koordynacja zadań związanych z uczestnictwem Gminy w akcjach i programach społecznych,

9)         przygotowywanie i udział w miejskich kampaniach promocyjnych,

10)     udział w wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miasta,

11)     przygotowywanie akt do przekazania do archiwum zakładowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sprawach wynikających z zakresu czynności,

12)     udzielanie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,

13)     wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

14)     sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie prowadzonych spraw.

 

Wymagane dokumenty:

1)              życiorys (CV),

2)              list motywacyjny,

3)              kserokopie świadectw pracy, w przypadku wcześniejszego zatrudnienia,

4)              kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)              kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)              kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,

10)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę –  luty 2019 r.

- umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku,

-  w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych,

-  pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Rumi,  84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, z dopiskiem: „Dotyczy stanowiska od Podinspektora do Inspektora w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej” w terminie do dnia  24 stycznia 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)”.

Klauzula informacyjna, zgodna z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

                                                                Rumia, dnia  10.01.2019 r.  …………………………………..

 

z up. Burmistrza

Marcin Kurkowski

Zastępca Burmistrza

 

Załączniki

klauzula informacyjna 1-2019.docx

Data: 2019-01-10 15:18:52 Rozmiar: 17.71k Format: .docx Pobierz

Inform.o wyniku naboru 1-2019.docx

Data: 2019-02-08 13:18:16 Rozmiar: 17.11k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 958
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2019-01-10 15:18:52
Czas publikacji: 2019-02-08 13:18:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak