Wersja archiwalna

Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie decyzji środowiskowej dla stacji bazowej 

 
 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U.2017.1405 ze zm.), podaje się do wiadomości stron postępowania, że dnia 6 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta Rumi wydał:

 

decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM na dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 24A w Rumi, na działce nr 383/4 obręb 18.

 

Można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Rumi przy ul. Sobieskiego 7 (pokój 226).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Rumi: bip.rumia.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Rumi i w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na okres 14 dni.

Sygnatura sprawy UA/KS-7666-38/2009   

 
Liczba odwiedzin : 12
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Kamilla Szyndel
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamilla Szyndel
Czas wytworzenia: 2018-12-07 09:57:19
Czas publikacji: 2018-12-07 09:57:19
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-22