Or.210.27.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

 

Or.210.27.2018

 

BURMISTRZ  MIASTA  RUMI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu

Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku nieposiadającym windy. Zakres obowiązków obejmuje kontrole placówek na terenie miasta.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)         obywatelstwo polskie,

2)         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)         niekaralność za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)         nieposzlakowana opinia,

5)         wykształcenie średnie lub wyższe (profil – specjalność): rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie,

6)         co najmniej trzyletni staż pracy dla stanowiska Inspektora i stanowiska Podinspektora z wykształceniem średnim,

7)         znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych,

8)         znajomość ustawy o systemie oświaty,

9)         znajomość ustawy Prawo oświatowe,

10)      znajomość ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3,

11)      znajomość ustawy o finansach publicznych,

12)      znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

13)      znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

  1. Wymagania dodatkowe:

1)    co najmniej trzyletni staż pracy w oświatowej jednostce organizacyjnej JST lub jednostce samorządu terytorialnego,

2)    doświadczenie na podobnym stanowisku,

3)    znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1)         prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny, niż jednostka samorządu terytorialnego,

2)         prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, wykorzystywaniem i rozliczaniem dotacji celowych,

3)         prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, wykorzystywaniem i rozliczaniem rządowych programów pomocy socjalnej dla uczniów,

4)         prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci, będących ich mieszkańcami do przedszkoli publicznych i niepublicznych lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych publicznych lub niepublicznych oraz innych form nauczania przedszkolnego na terenie Rumi,

5)         prowadzenie spraw związanych z konstruowaniem budżetu w części dotyczącej zadań wydziału,

6)         planowanie i realizacja oraz angażowanie i rozliczanie środków finansowych budżetu, w części dotyczącej zadań wydziału,

7)         prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

8)         prowadzenie kontroli przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, zgodnie z zakresem działania wydziału,

9)         prowadzenie spraw związanych z organizacją oświatowych imprez okolicznościowych,

10)     prowadzenie, zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej, gminnej bazy danych,

11)     współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Edukacji kultury i Sportu,

12)     przygotowywanie projektów aktów prawnych stanowionych przez organy miasta,

13)     wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych związanych z zakresem działania wydziału.

 

Wymagane dokumenty:

1)              życiorys (CV),

2)              list motywacyjny,

3)              kserokopie świadectw pracy, w przypadku wcześniejszego zatrudnienia,

4)              kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)              kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)              kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,

10)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę –  październik 2018 r.

- umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku,

-  w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych,

-  pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Rumi,  84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu” w terminie do dnia  22 sierpnia 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.

Klauzula informacyjna, zgodna z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.                                                        

 

Rumia, dnia  08.08.2018 r.

 

 

w. z. Burmistrza

 

Marcin Kurkowski

Zastępca Burmistrza

 

Liczba odwiedzin : 720
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Sałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2018-08-08 13:46:26
Czas publikacji: 2018-08-08 13:50:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak