Wersja archiwalna

Unieważnienie postepowania na sprawowanie funkcji inzyniera kontraktu na przebudowę biezni okólnej 400 - etap 2: budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia biezni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym 

 

Unieważnienie postępowania na sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu według warunków FIDIC oraz funkcji inspektora nadzoru minwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym przy realizacji zadania:"Przebudowa biezni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia biezni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi" - Etap 2: budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia biezni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym" w ramach projektu pn. "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II -  Ochrona Środowiska, w tym adptacja ndo zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00).

 

Ponieważ postępowanie było prowadzone zgodnie  z warunkami FIDIC ogłoszenie o wszczęciu postępowania winno być zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz równocześnie w bazie konkurencyjności. Ogłoszenie dotyczące tego postępowaniajednak  nie zostało zamieszczono  w bazie konkurencyjności. W związku z powyższym postępowanie to zostalo unieważnione, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Złożone oferty zostaną odesłane Wykonawcom nieotwarte.

Postępowanie zostanie powtórzone.

 

Liczba odwiedzin : 76
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Urbaniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Urbaniak
Czas wytworzenia: 2018-06-14 09:55:29
Czas publikacji: 2018-06-14 09:55:29
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-20