WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA RUMI OD POCZĄTKU KADENCJI TJ. OD 19 LISTOPADA 2002 

 
 

Teksty protokołów kontroli przeprowadzonych od dnia 1 lipca 2003 roku umieszczono w załącznikach w tabeli.

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Data rozpoczęcia kontroli

Data zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

1

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

3.04.2003

13.05.2003

Prawidłowość realizacji inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Rumi w latach 1994-2002. Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr 220.

2

Urząd Skarbowy w Wejherowie

25.04.2003

25.04.2003

Rozliczenia z budżetem z tytułu obowiązków płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od maja do grudnia 1998 r. Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr 220.

3

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

10.06.2003

11.06.2003

Sprawdzenie deklaracji rozliczeniowych ze stanem faktycznym za okres od lipca 1997 r. do grudnia 1998 r. złożonych jako korekty w dniu 20.05.2003. Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr 220

4

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Protokół ( 1.41 MB )

30.06.2003

04.08.2003

Wykorzystanie środków publicznych w dziedzinie kultury przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w latach 2001 – I kwartał 2003. Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr 220.

5

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Protokół ( 307.28 KB )

16.07.2003

17.07.2003

Sprawdzenie umów dotyczących kanalizacji sanitarnej Miasta Rumi. Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr 220

6

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Protokół 1 ( 21.64 MB ) Protokół 2 ( 23.21 MB ) Protokół 3 ( 19.22 MB )

02.09.2003

28.11.2003

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej. Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr 208.

7

Wydział Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

11.09.2003

11.09.2003

Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych. Protokół z kontroli jest niejawny.

8

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Protokół ( 342.18 KB )

01.07.2004

15.07.2004

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i wypłat, ustalenie uprawnień do świadczeń i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr 220.

9

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół ( 371.82 KB )

15.10.2004

18.10.2004

Kompleksowa kontrola realizacji zadań obrony cywilnej miasta. Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr 7.

10

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Protokół ( 1.47 MB )

21.12.2004

21.12.2004

Przedmiotem kontroli był całokształt realizacji zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz ochrony danych sobowych. Protokół do wglądu w pokoju nr 220.

11

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Protokół ( 224.66 KB )

20.01.2005

28.01.2005

Kontrola problemowa badająca prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji na zadania oświatowe i sportowe zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim w 2004 roku. Protokół do wglądu w pokoju 220.

12

Urząd Skarbowy w Wejherowie

Protokół nieopublikowany z uwagi na ochronę danych osobowych.

08.06.2005 08.06.2005 Kontrola transakcji zawartych z kontrahentem Urzędu Miasta.
13

Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

protokol_kontroli.pdf

5.08.2005 9.08.2005 Sprawdzenie prawidłowości prowadzonej inwestycji tj. modernizacji ulicy Dąbrowskiego w Rumi w zakresie: zgodności z projektem zadania, finansowym, merytorycznym i rzeczowym
14

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

protokol.pdf

Wynik_kontroli.pdf

12.04.2006 17.05.2006 Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Zintegrtowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie projektu "Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi"
15

Pomorski Urząd Wojewódzki

Informacja_pokontrolna.pdf

27.09.2006 20.10.2006 Kontrola prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 ZPORR w ramach projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04 pod nazwą "Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez madernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi".
16

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Protokol_z_kontroli.pdf

Wystapienie_pokontrolne.pdf


24.10.2006 31.10.2006 Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji z budżetu państwa przyznanej w 2005 r. na zadanie zapisane w Kontrakcie Wojwódzkim pt.:"Docieplenie dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem".
17

Starosta Wejherowski

protokół kontroli (305KB)

8.11.2006 8.11.2006 Kontrola problemowa realizacji zadań Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Rumi.
18

Wojewoda Pomorski

protokól kontroli (878KB)

25.05.2007 25.05.2007 kontrola w zakresie dotyczącym ewidencji ludności i dowodów osobistych.
19

Urząd Kontroli Skarbowej Gdańsk


Protokół kontroli (6394KB)

protokół oględzin (1789KB)

wynik kontroli (1975KB)
14.09.2007 03.10.2007 Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się warunków finansowania pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie wniosku o płatność Nr 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/7/05 wynikającego z realizacji projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04 "Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi".
20

Archiwum Państwowe
w Gdańsku

Protokół kontroli archiwum USC- pobierz (1195KB)

Protokół kontroli archiwum zakładowego UM Rumia - pobierz (1270KB)

05.11.2007 05.11.2007

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Rumi

21

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Protokół kontroli (2250KB)

Zalecenia pokontrolne
(2649KB)

 Wykonanie zaleceń (758KB)  

20.08.2007
19.12.2007
Kontrola kompleksowa Urzędu Miasta w Rumi oraz wybranych jednostek organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
22  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku (1186KB) 10.12.2007 r. - Kontrola prowadzenia stałego rejestru wyborców.
23

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie

Protokół nieopublikowany z uwagi na ochronę danych osobowych

17.12.2008
  Kontrola prawidłowości i rzetelności transakcji zawartych z kontrahentem Urzędu Miasta
24

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Protokół nieopublikowany z uwagi na ochronę danych osobowych

12.01.2009
12.01.2009
Kontrola rzetelności badanych dokumentów u kontrahenta kontrolowego
25.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

 Protokół z kontroli (15.7 MB)

29.12.2008
16.01.2009
Kontrola problemowa Urzędu Miasta Rumi w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
26.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

 Protokół kontroli (14.7 MB)

 Wystąpienie pokontrolne (1.1 MB)

05.01.2009 r. 17.03.2009 r. Kontrola powiązania budzetu urzędu z budżetem państwa, państwowymi funduszami celowymi oraz innymi państwowymi osobami prawnymi w 2008 r.
27

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych (1.6 MB)

 Decyzja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Wejherowie (1.7 MB)

25.02.2009 r. 26.02.2009 r. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
28

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział W Gdańsku

 Protokół kontroli (1.9 MB)

09.03.2009 r. 11.03.2009 r. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i wypłat, ustalenie uprawnień do świadczeń i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
29

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  Rum

 Protokół kontroli (648.7 KB)

11.03.2009

18.03. 2009

12.03. 2009

19. 03.2009

Kontrola w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rumi.
30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

 Protokół nr 118/09/LR (2.4 MB)

 Protokół nr 119/09/LR (2.4 MB)

2 lipca 2009
3 lipca 2009
Ocena stanu sanitarnego piaskownic Urzędu Miasta w Rumi
31

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie

Protokół nieopublikowany z uwagi na ochronę danych osobowych

21 .07.2009
21.07.2009
Kontrola prawidłowości i rzetelności transakcji sprzedaży na rzecz podmiotu
32 Wojewoda Pomorski Gdańsk

 Protokół nr 08/09 (3.4 MB)
25.05.2009 r. 26.05.2009 r.

Kontrola prawidłowści wydatkowania dotacji przyznanej na realizację zadania "Moje Boisko - Orlik 2012"

 

33

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

 Protokół kontroli (7.6 MB)

 Protokól kontroli NIK i zastrzeżenia do niego Burmistrza Miasta Rumi (50 MB)

 Wystąpienie pokontrolne (19.5 MB)


02.07.2009

 

Przedłużona
od 29.10.2009 r.

28.08.2009

 

do 16.03.2010 r.

Kontrola w przedmiocie sprzedaży wybranych działek z gminnego zasobu nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2000 r. do dnia zakończenia kontroli
34 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi
 Protokół kontroli (1.4 MB)
05.05.2009
31.08.2009
Kontrola wydatków oraz zakresu rzeczowego prowadzonej inwestycji drogowej przy ul. Dębogórskiej, Gdyńskiej i Częstochowskiej wraz z połączeniem z ul. Gdańską.
35

Pomorski Urząd Wojewódzki

Informacja pokontrolna (3.9 MB)

11.08.2009 r. 13.082009 r. Kontrola realizacji projektu nr Z/2.22?III.3.5.1/044/04 "Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej Rumi poprzez budowę krtej pływalni"
36

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 Protokół kontroli (648.7 KB)

31.03.2010
31.03.2010

Kontrola funkcjonowania sprzętu i oprogramowania otrzymanego w ramach projektu "System teleinformatycznego wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim".

37

Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku

 Protokół kontroli (880.6 KB)

 Wystąpienie pokontrolne (377.3 KB)

14.04.2010 r. 14.04.2010 r.
Kontrola w zakresie nadzoru nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym
38

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

 Protokół z przeglądania dokumentów (713.7 KB)

20.04.2010 r

20.04.2010

Kontrola dokumentacji dotyczącej robót wykonanych w 2005 r. przy ul. Kamiennej i Dąbrowskiego w Rumi, w związku z kontrolą przeprowadzaną u kontrahenta
39

Kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie

 Protokół kontroli (1.6 MB)

23.06.2010
 23.06.2010 Ocena stanu sanitarnego piaskownic Gminy Miejskiej Rumia
40

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej (2.6 MB)

24.08.2010
 24.08.2010 Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
41

Wojewoda Pomorski

 Protokół z kontroli (1.3 MB)

 Wystąpienie pokontrolne (400.7 KB)

06. 09. 2010
06.09.2010
Kontrola zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
42

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
 Protokół z kontroli (1.5 MB)

 

19.10.2010
19.10.2010
Kontrola stosowania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt
43

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi

 Protokół kontroli (525 KB)

 Wyjaśnienia pokontrolne (332.1 KB)

 Wyjaśnienia Komisji rewizyjnej (365.9 KB)

 Odpowiedź Burmistrza (236.5 KB)

29.09.2010 29.09.2010 Kontrola w Wydziale Inżynierii Miejskiej
44

Urząd Skarbowy w Wejherowie

Protokół nieopublikowany z uwagi na ochronę danych osobowych.

04.11.2010 04.11.2010 Kontrola transakcji zawartych z kontrahentem Urzędu Miasta.
45.

Archiwum Państwowe w Gdańsku

 Protokół kontroli archiwum zakładowego UM Rumi (3.1 MB)

 Protokół kontroli USC w Rumi (2.9 MB)

 Zalecenia pokontrolne (423.9 KB)

29.10.2010 r. 29.10.2010r. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Rumi oraz archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi
46

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku

 Sprawozdanie z kontroli (1.8 MB)

08.02.2011 08.02.2011 Kontrola w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców
47

Starostwo Powiatowe w  Wejherowie

 Protokół kontroli przeprowadzonej w Referacie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (758.1 KB)

28.04.2011 r. 28.04.2011 r. Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej
48

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 Protokół kontroli (2.1 MB)

 Wystąpienie pokontrolne (898.5 KB)

17.06.2011 r. 17.06.2011 r. Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego
49

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

 Protokół kontroli (1.3 MB)
30.08.2011 r. 30.08.2011 r. Kontrola  stanu sanitarnego Toi Toi usytuowanych  na terenie miasta Rumi
50

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 Protokół kontroli (7 MB)

Wystąpienie pokontrolne (922.5 KB)

23.09.2011 r. 23.09.2011 r. Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa ulicy Częstochowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy z drogami powiatowymi tj. ulicami Pomorską i Gdańską oraz wymianą nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka"
51

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi

 Protokół z kontroli  (6 MB)

 Uwagi do protokołu z kontroli (9.1 MB)

 Wnioski i zalecenia pokontrolne (3.8 MB)

 Odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne (9.7 MB)

24.05.2011 r. 04.08.2011 r. Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi
52

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Protokół cz.I (31.2 MB)

Protokół cz. II (34.1 MB)

Protokół cz.III (18.9 MB)

Wystapienie pokontrolne (157.2 KB)

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (360.6 KB)

12.09.2011 r. 30.12.2011 r. Kompleksowa kontrola Miasta Rumi oraz wybranych jednostek organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
53

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Notatka z kontroli (386.9 KB)

11.04.2012 r. 11.04.2012 r. Kontrola sprzętu i oprogramowania przekazanych do Urzędu w ramach projektu pn."Zintergrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowiniczych w powiecie wejherowskim"
54

Wojewoda Pomorski

Wystąpienie pokontrolne (284.6 KB)

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (274.4 KB)

26.03.2012 r. 06.04.2012 r. Kontrola realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach.
55

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Protokół kontrol (862.7 KB)i

Wystąpienie pokontrolne (275.9 KB)

02.04.2012 r. 04.04.2012 r. Kontrola w zakresie udzielania i rozliczania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2010-2011
56

Wojewoda Pomorski

Wystąpienie pokontrolne (2.3 MB)

Odpowiedź Burmistrza (512.3 KB)

29.06.2012 r. 04.07.2012 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie:zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalnośc w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalności okreslonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
prowadzenia rejestru działalności regulowanej;
wniosków o wpis do CEIDG oraz prawidłowości przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

57

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

Protokół kontroli (1.5 MB)

31.08.2012 r. 31.08.2012 r. Ocena stanu sanitarnego piaskownic Gminy Miejskiej Rumia
58

komisja Bezpieczeństwa

Rady Miejskiej Rumi

Protokół z kontroli (1.2 MB)

12.11.2012 r. 12.11.2012 r. Kontrola w zakresie przeszkolenia pracowników Urzędu w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
59

Wojewoda Pomorski
Gdańsk

Informacja pokontrolna (1.3 MB)

11.03.2013 r. 22.03.2013 r. Kontrola trwałości projektu ZPORR nr Z.2.22/3.5.1/044/04, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej Rumi poprzez budowę krytej pływalni"
60

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Informacja pokontrolna (26.1 MB)

Odpowiedź (2.1 MB)

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne (1.2 MB)

20.03.2013 22.03.2013 kontrola projektu "Fundamenty przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia".
61

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi

Protokół

13.05.2013

14.05.2013 Kontrola przeprowadzona w ABK w Rumi dotycząca sposobu gospodarowania funduszami gminnymi w 2012 r.
62

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Informacja pokontrolna (5.8 MB)

15.06.2013 r.

  Kontrola w miejscu realizacji usługi projektu systemowego nr POKL.09.01.02.-22-296/11 "Fundamenty przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia".
63

Archiwum Państwowe
w Gdańsku

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego (3.4 MB)

Protokół kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego (3.3 MB)

Zalecenia pokontrolne (553.4 KB)

27.06.2013 r.   Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Rumi oraz archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi
64

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Warszawa

Notatka z kontroli (4.1 MB)

16.07.2013 r. 17.07.2013 r. Kontrola uproszczona przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków GIS/NFOŚiGW pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Świętojańskiej 11 i siedziby Administracji Budynków Komunalnych przy ul. Abrahama 17 w Rumia".
65

Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

Protokół kontroli (1.6 MB)

Protokół z rozprawy administracyjnej dotyczącej czynności kontrolno-rozpoznawczych (1.4 MB)

30.09.2013 r. 01.10.2013 r. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie Gminy Miasta Rumi
66

Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej (378.3 KB)

Decyzja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej (2.1 MB)

25.11.2013 r. 25.11.2013 r. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektów budowlanych , znajdujących się w granicach  Gminy Miasta Rumi.
67

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku

Protokół kontroli (1.2 MB)

02.12.2013 r. 06.12.2013 r. Kontrola prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych
68

Kontrola Wojewody Pomorskiego

Wystąpienie pokontrolne (566.3 KB)

16.05.2014 r. 16.05.2014 r. Kontrola prawidłowości wydatkowania środków dotacji budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnycch
69

Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wystąpienie pokontrolne (1.2 MB)

30.09.2014 r. 30.09.2014 r. Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rzadowej wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z zaktami wykonawczymi w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.
70

Kontrola Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Wynik Kontroli (1.1 MB)

26.11.2014 27.11.2014 Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi z tytułu "Usługi dowożenia niepełnosprawnych uczniów oraz dzieci i młodzieży zamieszkałych w Rumi w roku szkolnym 2014/2015"; ogłoszenie o zamówieniu - uslugi nr 174957-2014 r. z dnia 13 sierpnia 2014 roku.
71

Kontrola Wojewody Pomorskiego

Wystapienie pokontrolne (966.9 KB)

16.01.2015 16.01.2015 Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń przedsiębiorcom na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
72

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Gdańsku

Sprawozdanie (255.1 KB)

Protokół z kontroli (946.9 KB)

Wystąpienie pokontrolne (596.1 KB)

22.04.2015 r. 22.04.2015 r. Kontrola liczby wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
73

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku

Protokół

22.04.2015 r. 22.05.2015 r. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych swiadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
74

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi

Protokół

18.05.2015 25.05.2015 Kontrola przeprowadzona w MDK w Rumi w zakresie wydatkowania środków publicznych w 2014 r.
75

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

Protokół cz. I

Protokół cz. II

Protokół cz. III

18-05-2015 r. 02-10-2015 r. kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
76

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

 

Protokół

30.06.2015 30.06.2015 Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rumi
77

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie
Protokół kontroli

17.07.2015 17.07.2015 Kontrola oceny stanu samitarnego piaskownic na terenie Rumi
78

Wojewoda Pomorski

Protokół kontroli

24.08.2015 07.09.2015 Kontrola prawidlowości wykorzystania
i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach
i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy
79

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Protokół

14.09.2015 r.   Przymusowe kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe
80

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi

Protokół

02.12.2015 04.12.2015 Kontrola przeprowadzona w MOPS w Rumi w zakresie realizacji zadań statutowych
81

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

Protokół

22.02.2016 r. 26.02.2016 r. Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rrozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
82

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Projekt wystapienia pokontrolnego

31.03.2016 r.   Kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
83

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi

Protokół

24.02.2016 26.02.2016 Kontrola w Referacie Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Rumi zgodnie z Zarządzeniem nr 386/361/2015 oraz Zarządzeniem nr 387/362/2015 z dnia 27.10.2015 r.
84

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Protokół kontroli archiwum zakładowego

Kontrola archiwum USC

12.06.2016 r.   Kontrola przestrzegania przepisów o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach
 85

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

Protokół

Protokół

Protokół

Protokół

 

 

 

 

 

 

 

 

25-08-2016 r.

22-09-2016 r.

29-09-2016 r.

08-12-2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-08-2016 r.

22-09-2016 r.

2-09-2016 r.

08-12-2016 r.

 

 

Kontrola higienicznych warunków pracy
86

Państwowa Inspekcja Pracy
Oddział w Wejherowie

Protokół kontroli

Protokół kontroli z 23.11.2016 r. i 01.12.2016 r.

 

 

18.10.2016

23.11.2016 r.;
01.12.2016 r.

26.10.2016 Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy
87

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi

Protokół

 

28.11.2016

30.11.2016 Kontrola  w zakresie analizy struktury zatrudnienia w Urzędzie Miasta Rumi
88

Państwowa Inspekcja Pracy
Oddział w Wejherowie
Protokół

03.02.2017

17.03.2017 Kontrola realizacji decyzji i wystapień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy
89

Najwyższa Izba kontroli
Delegatura w Gdańsku

Wystąpienie pokontrolne

18.05.2017

  Kontrola funkcjonowania budżetu obywatelskiego w wybranych miastach województwa pomorskiego.
90

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi

Sprawozadanie z kontroli

Protokół

 Protokół z posiedzenia Komisji

Stanowisko MOPS w Rumi

22.05.2017

24.05.2017 Kontrola realizacji zadań statutowych MOPS w Rumi
91

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Protokół z kontroli

29.05.2017

14.06.2017 Kontrola w zakresie gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta Rumi
92

Państwowa Inspekcja Pracy

Oddział w Wejherowie

Protokół kontroli

29.06.2017

29.08.2017 Kontrola realizacji decyzji i wystapień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy
93

Wojewoda Pomorski

Wystąpienie pokontrolne

14.09.2017

20.09.2017 Kontrola przeprowadzona w UMR w zakresie realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości
i terminowości załatwiania skarg i wniosków
94

Wojewoda Pomorski

Wystąpienie pokontrolne

14.09.2017 20.09.2017 Kontrola przeprowadzona w BRM w zakresie realizacji zadań zleconych radom miast z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków
95

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi

Protokół kontroli

16.10.2017

17.10.2017 Kontrola przeprowadzona w Straży Miejskiej w Rumi
96

Państwowa Inspekcja Pracy
Oddział w Wejherowie

Protokół kontroli

1,5,8 grudnia 2017 r.

  Ocena przestrzegania wybranych zagadnień z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczgólnym uwzględnieniem kwestii dotyczących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
97

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

Protokół kontroli

10-02-2018

  Kontrola higienicznych warunków pracy
98

Pomorski Urząd Wojewódzki

Gdańsk

 27-06-2018   Kontrola realizacji inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, zgodnie z Umową nr 10/G/PRGiPID/17 z dnia 20 marca 2017 r.
99

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

Protokół kontroli

20-07-2018

  Sprawdzenie organizacji warunków ewakuacji
100

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku

Protokół kontroli

03-09-2018

06-09-2018 Kontrola płatnika składek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi
101

Pomorski Urzad Wojewódzki Gdańsk

Wystąpienie pokontrolne

09-10-2018

29-10-2018 Realizacja dochodów związanych
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania
i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r. w wybranych rozdziałach
i paragrafach, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi

 

 

Załączniki

PUW_2009.pdf

Data: 2015-07-03 11:18:16 Rozmiar: 3.92M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2669
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2016-03-03 10:51:22
Czas publikacji: 2019-02-04 11:36:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak