Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi 

 

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

 

 

REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

 

Udostępnianie danych zawartych w rejestrach i ewidencjach odbywa się z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

dostępne w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym

 

· rejestr uchwał Rady Miasta

 

· rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta

 

· rejestr upoważnień i pełnomocnictw;

 

· rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek;

 

· wykaz aktów prawa miejscowego;

 

· rejestr skarg i wniosków;

 

· rejestr zbiorów danych osobowych

 

· centralny rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej;

 

· ewidencja i akta osobowe pracowników

 

· ewidencja akt osobowych byłych pracowników Urzędu Miasta znajdujących się w archiwum

 

.......................................................................................................

 

dostępne w Wydziale Finansowo-Budżetowym

 

 • rejestr faktur

   

 • rejestr wystawionych czeków

   

 • rejestr wystawionych not korygujących do treści faktur

   

 • ewidencja podatników podatków od środków transportu

   

 • ewidencja podatników podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i osób prawnych

   

 • ewidencja dokumentacji płacowej pracowników Urzędu Miasta do celów emerytalnych

   

.......................................................................................................

 

dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich

 

 • rejestr wydanych dowodów osobistych

   

 • rejestr wydanych decyzji o wymeldowaniu

   

 • rejestr wydanych decyzji o zameldowaniu

   

 • rejestr wydanych zaświadczeń dot. spraw meldunkowych

   

 • rejestr zapytań adresowych

   

 • rejestr zawiadomień do Wojskowej Komendy Uzupełnień o zmianach adresowych

   

 • rejestr wysyłanych zawiadomień do szkół i gimnazjów

   

 • rejestr wysyłanych druków do Terenowego Banku Danych

   

.......................................................................................................

 

dostępne w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

 

 • rejestr placówek niepublicznych

   

 • rejestr wydanych zaświadczeń na nauczyciela mianowanego

   

 • ewidencja akt osobowych byłych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych i kulturalnych, znajdujących się w archiwum

   

.......................................................................................................

 

dostępne w Referacie Kultury i Sportu

 

 • rejestr instytucji kultury

   

 • rejestr decyzji zezwalających na organizację imprezy masowej

   

 • rejestr postanowień Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   

 • rejestr zawartych umów na dotacje dla organizacji pozarządowych

   

.......................................................................................................

 

dostępne w Wydziale Inżynierii Miejskiej

 

· rejestr zajęć pasa drogowego

 

 • rejestr czynów społecznych

   

.......................................................................................................

 

dostępne w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 

 • rejestr umów najmu lokali komunalnych

   

 • rejestr zaświadczeń o uprawnieniach do lokali

   

 • rejestr wniosków o przyznanie lokalu komunalnego mieszkalnego

   

 • rejestr osób zainteresowanych zamianą lokalu komunalnego

   

 • rejestr umów i zarządzeń dot. rozłożenia lub umorzenia zaległości czynszowych z tytułu wynajmu lokali komunalnych

   

 • rejestr zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej

   

 • rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

   

 • rejestr wydanych zezwoleń na przewóz osób taksówką

   

 • rejestr zezwoleń na wycinkę drzew

 

 • rejestr wydanych zezwoleń na utrzymywanie psów z ras uznanych za agresywne

 

 • ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 • ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 

 • ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 • ewidencja zbiorników bezodpływowych

 

 • ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 • ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

.......................................................................................................

 

dostępne w Wydziale Urbanistyki i Architektury

 

 • rejestr programu prac urbanistycznych i ich realizacji

   

 • rejestr studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

   

 • rejestr projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   

 • rejestr zatwierdzanie i wydawanie decyzji pozwoleń na urządzenia, tablice i reklamy

   

 • rejestr wydawanych decyzji pozwoleń na budowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania

   

 • rejestr opinii urbanistycznych – wypisy z miejscowego planu

   

 • rejestr wydanych zaświadczeń

   

 • rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

   

 • rejestr opinii w sprawie zgodności projektu podziału z ustaleniami miejscowego planu

   

 • rejestr pozwoleń na rozbiórkę oraz zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki

   

 • rejestr zgłoszeń przystąpienia do robót budowlanych i budowy

   

 • publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w zakresie zgodnym z właściwościami Wydziału.

   

.......................................................................................................

 

dostępne w Wydziale Geodezji., Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

 

 • rejestr decyzji o podziałach i rozgraniczeniach

   

 • rejestr decyzji opłat adiacenckich

   

 • rejestr wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

   

 • ewidencja nazewnictwa i numeracji nieruchomości

   

.......................................................................................................

 

dostępne w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

 

· rejestr sprzedaży gruntów

 

 • rejestr wykupu gruntów

   

 • rejestr zamiany gruntów

   

 • rejestr sprzedaży lokali mieszkalnych

   

 • rejestr użytkowników wieczystych - osób prawnych

   

 • rejestr użytkowników wieczystych - osób fizycznych

   

 • rejestr umów dzierżawnych

   

.......................................................................................................

 

dostępne w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

· rejestr urodzeń

 

· rejestr małżeństw

 

· rejestr zgonów

 

Udostępnianie na wniosek, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.36 poz.180 z późniejszymi zm.)

 

.......................................................................................................

 

dostępne w Referacie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

 

 • ewidencja budowli ochronnych na terenie miasta Rumi

   

 • ewidencja sprzętu OC

   

 • ewidencja syren alarmowych

   

 • ewidencja formacji OC

   

 • ewidencja awaryjnych ujęć wody

   

 • ewidencja świadczeń rzeczowych na rzecz OC

   

 • ewidencja szkoleń z zakresu OC

   

powyższe ewidencje przeznaczone są do użytku służbowego

 

 • ewidencja dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową o klauzuli “tajne”

   

 • ewidencja dokumentów zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową o klauzuli “poufne” i “zastrzeżone”

   

 • dziennik ewidencji wykonanych dokumentów

   

 • ewidencja prowadzonych postępowań sprawdzających

   

 • rejestr teczek dokumentów niejawnych dzienników i książek ewidencyjnych

   

 • ewidencja osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Rumi

   

 • ewidencja osób biorących udział w szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych

   

 • ewidencja pieczęci urzędowych, pieczęci służbowych w Kancelarii Tajnej Urzędu Miasta Rumi

   

Wyżej wspomniane rejestry i ewidencje są niejawne. Zasady dostępu reguluje ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 nr 11 pozycja 95 z późniejszymi zmianami)

 

.......................................................................................................

 

dostępne w Referacie Zamówień Publicznych

 

 • rejestr zamówień publicznych

   

 • rejestr wpłaconych zabezpieczeń

   

 

 

 

 

 

 

ARCHIWA

 

 

 

Urząd Miasta Rumi posiada archiwa:

 

1/ ogólne – prowadzone przez Wydział Ogólno-Organizacyjny.

 

2/ dowodów osobistych - prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich

 

1/ budownictwa – prowadzone przez Wydział Urbanistyki i Architektury

 

Akta archiwów są udostępniane wyłącznie do celów służbowych oraz naukowo-badawczych. Sposób udostępniania określa Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Rumi stanowiąca załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2000 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29.12.2000 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1944
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Iza Hinc
Osoba odpowiedzialna za informację : Pranga-Cyman Marzena
Czas wytworzenia: 2015-07-03 12:41:33
Czas publikacji: 2015-07-03 12:58:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak