Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXII/398/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa przez Gminę Miejską Rumia w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie Priorytet VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.
2013-03-05 12:31:06
Uchwała Nr XXXII/397/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Miejskiej Rumia
2013-03-05 12:29:56
Uchwała Nr XXXII/396/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarza Komunalnego w Rumi
2013-03-05 12:28:36
Uchwała Nr XXXII/395/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Administracji Budynków Komunalnych w Rumi
2013-03-05 12:27:03
Uchwała Nr XXXII/394/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „Rumia – Bezpieczne Miasto”
na rok 2013.
2013-03-05 12:25:34
Uchwała Nr XXXII/393/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/373/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2013 rok.
2013-03-05 12:23:28
Uchwała Nr XXXII/392/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr XXX/372/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2013 – 2027.
2013-03-05 12:16:26