Uchwała Nr LXXXII/512/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. 

 
zmieniająca uchwałę nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2010 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212  i  art. 217, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 W uchwale nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2010 rok, zmienionej uchwałą nr LXXII/469/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2010 roku, zmienionej uchwałą nr LXXIII/478/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 2010 roku, zmienionej uchwałą nr LXXV/489/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 2010 roku , zmienionej uchwałą nr LXXVII/495/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 7 czerwca 2010 roku, zmienionej uchwałą nr LXXVIII/497/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 czerwca 2010 roku,  zmienionej uchwałą nr LXXXI/510/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 czerwca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1/ § 1 ust. 1 i 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

  „1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 113.333.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1)      dochody bieżące w wysokości  96.776.227 zł

2)      dochody majątkowe w wysokości 16.557.313 zł

    2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 138.015.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1)      Wydatki bieżące w wysokości 93.729.350 zł z tego:                                                                                          

a)      wydatki jednostek budżetowych wynoszą 63.310.923 zł, w tym:

-  na wynagrodzenia i pochodne 42.133.147 zł,

-  pozostałe wydatki 21.177.776 zł.

b)      dotacje na zadania bieżące 10.217.625 zł,

c)      świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.011.969 zł,

d)      wydatki na programy finansowane ze środków UE 588.833 zł,

e)      wydatki na obsługę długu 2.600.000 zł.

2)      Wydatki majątkowe w wysokości 44.285.890 zł z tego:

a)    wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 44.280.690 zł,

b)    wydatki na programy finansowane ze środków UE 5.200 zł.”

 

2/ §  2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

  „1.Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

    2.Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2015, zgodnie z   załącznikiem nr 4.

 

3/ §  3 ust. 1, 2 i 3 pkt. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

  „1.Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 24.681.700 zł z przychodów określonych w załączniku nr 5.

    2.Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.111.700 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.430.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

    3.Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 22.302.683 zł.”

 

4/ § 10 ust.1 pkt 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

  „3) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 22.302.683 zł.”

 

5/ Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

6/ Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

7/ Załącznik nr 3 do uchwały nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

8/ Załącznik nr 4 do uchwały nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

9/ Załącznik nr 5 do uchwały nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§  2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rumi

Witold Reclaf

 Załącznik Nr 1 (204.3 KB)

 Załącznik Nr 2 (371.2 KB)

 Załącznik Nr 3 (59 KB)

 Załącznik Nr 4 (123 KB)

 Załącznik Nr 5 (28 KB)

 

Liczba odwiedzin : 549
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aneta Kieszkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Kieszkowska
Czas wytworzenia: 2010-08-30 11:20:29
Czas publikacji: 2010-08-30 11:20:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak