Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1018/331/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku

​w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 997/310/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych chcących wziąć udział w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja obszaru północno - wschodniej Rumi - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności społeczno - ekonomicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 działanie 3.2 Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej poddziałanie 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, powołanie Komisji Konkursowej i zasad wyboru partneta.
2010-03-22 15:50:39
Zarządzenie Nr 1017/330/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku

​w sprawie udzielenia zamówienia publicznego po ponownym wyborze w postępowaniu nr ZP/341/62/09 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Rumi do szkół.
2010-03-22 15:47:27
Zarządzenie Nr 1010/323/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku

​w sprawie powołania Rady Programowej Współpracy Gminy Miasta Rumia z Organizacjami Pozarządowymi.
2010-03-22 15:44:18
Zarządzenie Nr 1000/313/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku

​w sprawie likwidacji przejętych na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg publicznych.
2010-03-22 15:41:33
Zarządzenie Nr 1021/334/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku

 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych.
2009-12-14 16:25:14
Zarzadzenie Nr 1006/319/2009 z dnia 19 listopada 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość gruntową zabudowaną zakładem produkcyjnym, stanowiącą własność Gminy Rumia, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz tych użytkowników wieczystych.
2009-12-14 16:07:46
Zarządzenie Nr 1020/333/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "z wolnej ręki" na wykonanie robót dodatkowych przy budowie ul. Targowej w Rumi.
2009-12-14 15:45:02
Zarządzenie Nr 1019/332/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dwuczęściowego na utrzymanie czystości pasów drogowych na terenach ulic utwardzonych miasta Rumi w roku 2010 z uwzględnieniem podziału na rejon A i rejon B.
2009-12-14 15:33:02
Zarządzenie Nr 1012/325/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2009-12-14 15:24:00
Zarządzenie Nr 1011/324/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2009-12-14 15:16:58