Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastepczej Gminy Miejskiej Rumia w 2019r.

Burmistrz Miasta Rumia Zarządzeiem nr 1/1/2018 z dnia 23.11.2018r. ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2019r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2018-11-28 15:24:38
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2019r.

Burmistrz Miasta Rumi Zarządzeniem Nr 2041/418/2018 z dnia 21 listopada 2018r. ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2019r. w zakresie pomicy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzini osób, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz odób w wieku emerytalnym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży , kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kulturyfizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2018-11-21 14:21:46
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi w 2019r."

Zarządzeniem Nr 1976/354/2018 z dnia 2018r. Burmistrz Miasta Rumia zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi za 2019r. Celem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie zasad i form współpracy.

2018-09-14 10:41:47
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Wioska Dobra"

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietania 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2018-09-07 13:46:47
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wypoczynek letni - Zlot ZHP

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2018-06-21 11:25:49
Wyniki rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2018r. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży LATO 2018

2018-06-08 13:40:47
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Rodzinny Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka

Ogłoszenie o możliwości złożenia uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2018-05-30 15:04:44
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - LATO 2018

2018-04-16 11:00:53
Punktacja członków Komisji Konkursowych w Otwartych Konkursach Ofert w 2018r. w Gminie Miejskiej Rumia

2018-04-10 10:58:01
Wyniki Otwartych Konkursów Ofert w Gminie Miejskiej Rumia w 2018r.

2018-04-10 09:47:45