Akty prawne 

 

  

» Ustawy i rozporządzenia «

 1. I.  Ustawa o pomocy społecznej - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  Dz.U.04.64.593 z późn. zm.
 2. II. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z późn. zm. Dz. U. z 2013 poz. 135

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2012 poz. 579

 1. III. Przepisy wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej.
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz. U. z dnia 17 lipca 2012r. poz. 823
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego Dz. U. z dnia 22 czerwca 2012 r. poz. 712
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego Dz.U. 2010             nr 218 poz. 1439
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U. 2012  poz. 964
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy Dz.U. 2012 poz. 719
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej Dz.U. 2011 nr 109 poz. 632
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo Dz.U.95.92.460
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Dz.U.05.205.1701
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz.U.05.37.331
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.05.86.739
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U. 2006 nr 134 poz. 943
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Dz. U. 2009 nr 45 poz. 366
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie Dz. U. z 2012 poz. 954
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej Dz.U.04.245.2461
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej Dz. U. z 2007 nr 201 poz. 1458
 1. IV. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231
 2. V. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 3 grudnia 2012 r. poz. 1356

 1. VI. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U 2005, nr 180, poz. 1493
 2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010r. nr 125 poz. 842
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2012 poz. 579
 4. IX. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2013 poz. 135
 5. X. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia                  9 czerwca 2011 r. tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 135
 6. XI. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2011 nr 81 poz. 440
 


Liczba odwiedzin : 1435
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Andrzej Nejman
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2008-08-28 17:05:00
Czas publikacji: 2008-08-28 17:05:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak