Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Stypendia szkolne

2015-12-22 08:53:19
Ogłoszenie

2015-08-19 15:01:43
Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 są zobowiązane załączyć do wniosku o zasiłek rodzinny następującą dokumentację, tj.

2015-07-20 12:29:14
Specjalny zasiłek opiekuńczy

 
2013-05-29 13:16:34
Zasiłek pielęgnacyjny

 

*  Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

*  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) o osobie niepełnosprawnej w wieku po-wyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

4) osobie, która ukończyła 75 lat

*  Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

1) osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

2)      osobie, która jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego

3)      jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

*  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie bez względu na dochód rodziny

2013-05-29 12:45:59
Świadczenie pielęgnacyjne


2011-08-11 12:33:46