Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 

 
 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej wizualnej albo audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi (www.bip.rumia.pl) ,
 2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi (np. zamieszczona w miejskich serwisach internetowych, wyłożona lub wywieszona w budynku Urzędu Miasta Rumi),
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:
- dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Miasta Rumi:
Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Miasta Rumi nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Urzędu Miasta Rumi;
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Urząd Miasta Rumi ponosi odpowiedzialność jedynie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi w oryginalnej i niezmienionej formie.
- dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:
Urząd Miasta Rumi określa  ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 1. Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
  a) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
  b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 2. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 3. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 

Liczba odwiedzin : 1160
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2012-02-22 13:40:56
Czas publikacji: 2018-12-14 12:01:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak