Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 676/22/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku

 
zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Rumi Nr 254/234/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”.

2013-02-21 14:15:50
Zarządzenie Nr 677/23/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku

 

w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Małgorzacie Bernackiej – pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

 

2013-02-21 12:00:25
Zarządzenie Nr 665/11/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania Kapituły przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Rumi dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2012 rok.
2013-02-13 13:36:47
Zarządzenie Nr 673/19/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2013
2013-02-13 13:33:20
Zarządzenie Nr 675/21/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na organizację  imprez kulturalnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „JANOWO” wraz z promocją Gminy Rumia w roku 2013.
2013-01-31 14:33:32
Zarządzenie Nr 664/10/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Towarowej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2013-01-31 14:21:19
Zarządzenie Nr 663/9/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi w rejonie ul. Podmokłej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

2013-01-31 14:18:05
Zarządzenie Nr 668/14/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Miasta Rumi i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2012 rok.
2013-01-31 14:14:21
Zarządzenie Nr 667/13/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku

 
w sprawie przyznania nagród Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury za 2012 rok.

2013-01-31 14:11:47
Zarządzenie Nr 666/12/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku

 

w sprawie przyznania nagrody doraźnej Patrycji Stromskiej.

2013-01-31 14:09:46