Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V/50/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

W sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „Rumia – Bezpieczne Miasto”na rok 2011.

 

2011-02-02 13:45:40
Uchwała Nr V/53/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej Rumi w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi

2011-02-02 12:54:20
Uchwała Nr V/52/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2011 rok

 

 

2011-02-02 12:41:34
Uchwała Nr V/51/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do organizacji prac społecznie użytecznych.

2011-02-02 12:34:20
Uchwała Nr V/49/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi

2011-02-02 10:35:47
Uchwała Nr V/48/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXXVIII/548/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi

2011-02-02 10:24:07
Uchwała Nr V/47/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały  nr XIX/143/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród  Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia w  dziedzinie  kultury i dziedzinie sportu

2011-02-02 10:17:15
Uchwała Nr V/46/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku na dofinansowanie przez Gminę Rumia w 2011 r wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji.

 

2011-02-02 10:05:34
Uchwała Nr V/45/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2011

2011-02-02 09:59:36
Uchwała Nr V/44/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/509/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2006r. w sprawie określenia trybu postępowania przy zlecaniu zadań i udzielaniu dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2011-02-02 09:53:03