Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach komunalnych 

 
 

                                                                    OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZP.031.1.2015

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki

na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach komunalnych w Rumi.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym  postępowaniu po przeprowadzeniu negocjacji zgodnie z art. 68 Wykonawcą przedmiotu niniejszego zamówienia będzie:

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo w Gdyni , ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia.

Przewidywana szacunkowa wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość dostarczonej wody ustalona zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych wyliczona za okres 48 miesięcy:

      504.896,76 zł. netto (119.505,02 euro).

 

                                                                                           UZASADNIENIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 67 ust. pkt 1 lit a, których przedmiotem jest dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków art. 67 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy ) nie stosuje się przepisu ustawy art. 67 ust.2. Zamówienie na dostawę wody i odprowadzenie ścieków może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. Jedynym wykonawcą ( monopolistą) kompleksowej dostawy wody i odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w budynkach komunalnych na terenie miasta Rumi jest Przedsiębiorstwo Wodociągów       i Kanalizacji Sp. o.o w Gdyni ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia. W konsekwencji uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp. Zdaniem Zamawiającego, zastosowanie w opisanej sytuacji trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych.

 

                                                                                                                                          Kierownik

                                                                                                                          Administracji Budynków Komunalnych w Rumi                                                                                   

                                                                                                                                        Małgorzata Juzala               

 

Liczba odwiedzin : 1703
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Roman Ruszkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Roman Ruszkowski
Czas wytworzenia: 2015-09-03 14:59:16
Czas publikacji: 2015-09-03 15:11:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak