Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1020/70/2014 z dnia 27 marca 2014 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 995/45/2014 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Rumi.
2014-04-25 13:04:21
Zarządzenie Nr 1015/65/2014 z dnia 19 marca 2014 roku

w sprawie:  powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania Urzędu Miasta Rumi.

2014-04-18 12:06:24
Zarządzenie Nr 1013/63/2014 z dnia 17 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla  terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2014-04-18 11:58:56
Zarządzenie Nr 1016/66/2014 z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
2014-04-17 15:07:18
Zarządzenie Nr 1012/62/2014 z dnia 13 marca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
2014-04-17 15:03:18
Zarządzenie Nr 1019/69/2014 z dnia 26 marca 2014 roku

 
w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni drogowej, kanalizacji deszczowej oraz na montaż rury osłonowej na kablu energetycznym w ul. Chabrowej w Rumi.

2014-04-17 14:45:15
Zarzadzenie Nr 1011/61/2014 z dnia 12 marca 2014 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na eksploatację, czyszczenie i  monitoring sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Rumia wraz z przykanalikami, wpustami, studniami i separatorami w 2014 roku.  

2014-04-17 14:36:19
Zarzadzenie Nr 1010/60/2014 z dnia 11 marca 2014 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 996/46/2014 z dn. 18 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.3.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych związanych z naliczaniem opłaty planistycznej przez rzeczoznawców majątkowych na rzecz Gminy Miasta Rumi w 2014 roku.
2014-04-17 14:31:36
Zarządzenie Nr 1014/64/2014 z dnia 17 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.8.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, posadzenie i pielęgnację kwiatów i bylin na rabatach, w gazonach i kwiatonach na terenie miasta Rumi w 2014 roku.  

2014-04-17 14:27:34
Zarządzenie Nr 1017/67/2014 z dnia 21 marca 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

2014-04-17 14:22:03