KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ GRUNTU Z PRZENACZENIEM NA WYBUDOWANIE HALI SPORTOWEJ TYPU NAMIOTOWEGO 

 
 

                                                                                                                                                                                                                               Rumia 25.02.2019

          

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 7 im. Karola Wojtyły  w Rumi

                                                                                                                              84 – 230 Rumia, ul. Stefana Batorego 29

 

 

Na podstawie art. 43 ust.2 pkt ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.2018r.poz. 2204 ze zm.)  oraz uchwały  Nr III/56/2019 Rady Miejskiej Rumia z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 20 lat, części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia

 

Z DNIEM 25.02.2019r.

 

                OGŁASZA KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ GRUNTU Z PRZENACZENIEM NA WYBUDOWANIE HALI SPORTOWEJ TYPU NAMIOTOWEGO  I ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY  NA DZIERŻAWĘ GRUNTU 

 

 

1. Przedmiotem konkursu jest grunt, stanowiący   szkolne boisko sportowe,    obejmujący działkę ewidencyjną o nr 388   położony przy ul. Stefana Batorego 29 w Rumi , o powierzchni 1800 m2.

Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej  nr 388  stanowi  własność Gminy Miejskiej Rumia. Przedmiotowa nieruchomość została oddana w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 7 w Rumi na czas nieokreślony.

2. Grunt, będący przedmiotem konkursu  przeznaczony jest na wybudowanie przez dzierżawcę własnym staraniem i na własny koszt obiektu sportowego - hali sportowej typu namiotowego na konstrukcji stalowej z zastosowaniem zasad określonych w przepisach prawa budowlanego.

3. Dzierżawca w wydzierżawionej nieruchomości może prowadzić działalność sportowo-rekreacyjną.

4. Dzierżawca po wybudowaniu hali sportowej  typu namiotowego udostępni nieodpłatnie Szkole w godzinach działalności statutowej Szkoły obiekt sportowy.

5. Wysokość stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi 1 zł, ponadto  dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat  związanych z zużyciem energii elektrycznej, wody, wywóz śmieci i inne związane z dzierżawioną nieruchomością.

6. Dzierżawca zobowiązany będzie  do ponoszenia  kosztów konserwacji, przeglądów i utrzymania hali sportowej pod względem bezpieczeństwa ,ubezpieczenia  obiektu.

7. Dzierżawca zobowiązany  jest do właściwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania przedmiotu dzierżawy  i ponosi odpowiedzialność za jego stan utrzymania, porządku w trakcie w   czasie korzystania z przedmiotu dzierżawy.

8. Wyposażenie i sprzęt umieszczony w hali sportowej musi spełniać  wymogi bezpieczeństwa.

9. Dzierżawca jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarantowaną stanowiącą równowartość  co najmniej 200 000 zł.

10. Kompletna oferta powinna zawierać :

 a) nazwę oferenta ( nazwa osoby prawnej (nazwa firmy  )  lub imię i nazwisko osoby fizycznej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub nazwiska wspólników spółki cywilnej ), oraz adres , Pesel ( w przypadku osób fizycznych), NIP, Regon, tel. kontaktowy.

b) osoby upoważnione do zwarcia umowy;

c) określenie  terminu realizacji inwestycji

b) koszt inwestycji i harmonogram prac

d) doświadczenie w prowadzeniu działalności   sportowej na rzecz dzieci i młodzieży w tym społeczności rumskiej wraz z jego udokumentowaniem  

e) przedstawienie  różnorodnej  oferty   sportowej  skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej oraz  społeczności rumskiej

e) przedstawienie kondycji finansowej oferenta

11. Warunkiem   przystąpienia oferenta do konkursu ofert jest  złożenie prawidłowej oferty w  terminie wskazanym  w ogłoszeniu i zgodnej z wymaganiami określonymi  w pkt.10 i pkt 13    ogłoszenia .

12 .Oferta  powinna być złożona w zamkniętej kopercie   ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia .  Na kopercie umieszcza się  napis:

 „OFERTA – DZIERŻAWA GRUNTU STANOWIĄCEGO CZĘŚĆ DZIAŁKI     EW. NR 388 Z PRZEZNACZENIEM NA   WYBUDOWANIE    HALI SPORTOWEJ TYPU NAMIOTOWEGO  „

13. Do oferty oprócz wskazanych w pkt 10 należy załączyć obowiązkowo   niżej wymienione dokumenty  :

- kopia dokumentu potwierdzającego aktualne prowadzenie działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,lub odpisu z KRS,);

- potwierdzone za zgodność z oryginałami kopie decyzji o nadaniu nr REGON i NIP;

- w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – aktualna umowa spółki cywilnej ze wszystkimi aneksami;

- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wg stanu na dzień ogłoszenia konkursu lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach  ;

- oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy,

- w przypadku dzierżawienia/najmowania innych gruntów bądź lokali użytkowych od Gminy Miejskiej Rumia – pisemne oświadczenie o adresach najmowanych/dzierżawionych lokali/gruntów oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu dzierżawy/najmu tych gruntów bądź lokali;

- oświadczenie ,że oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia ofertowego i akceptuje jego warunki    i zobowiązuje się  w  przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy w terminie  i  miejscu podanym przez Wydzierżawiającego.

- oświadczenie ,że  nie toczy się przeciwko oferentowi  postępowanie  upadłościowe lub likwidacyjne

- oświadczenie o braku postepowań  egzekucyjnych wobec oferenta

- oświadczenie , że nie figuruje w Krajowym Rejestrze  Długów

14.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Szkoła Podstawowa Nr 7 będzie kierowała się następującym kryterium i jego znaczeniem:

a)  termin zrealizowania inwestycji  -40 % 

b) doświadczenie w prowadzeniu działalności   sportowej w tym    oferta sportowa  skierowanej   do dzieci i  młodzieży szkolnej oraz społeczności rumskiej -30%

c)  wiarygodność oferenta  - 30%

15.Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert.

16.Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.

17.Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert. Wycofanie oferty następuje na pisemny wniosek oferenta.

18.Fakt złożenia oferty i uczestnictwo w konkursie  jest równoznaczne z zaakceptowaniem  stanu wydzierżawianej  powierzchni gruntu. 

19. Oferty nie spełniające wymogów konkursu nie będą rozpatrywane.

20 .Oferty  należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 7  przy ul. Stefana Batorego 29 (w sekretariacie szkoły) od dnia 26.02.2019r. do dnia  06.03.2019r. do godz. 1400 . W przypadku ofert wysłanych  pocztą decyduje data wpływu .

21. Komisja konkursowa odmawia zakwalifikowania ofert do  konkursu, jeżeli:

- nie odpowiadają warunkom konkursu,

- nie zawierają danych jakie zgodnie z warunkami konkursu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne

-       

23. Szkoła zastrzega prawo zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru ofert.

24.Informację o wyniku konkursu ofert Przewodniczący Komisji przekazuje jego uczestnikom,
w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zamknięcia postępowania konkursowego oraz w tym samym terminie wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ogłaszającego ul.Batorego 29 w Rumi oraz umieszcza na stronach internetowych szkoły i Urzędu Miasta Rumi.

25. Ogłoszenie o konkursie ofert jest podawane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni przed upływem terminu składania ofert, poprzez zamieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 7  ul. Batorego 29 w Rumi oraz Urzędu Miasta Rumi   ul.Sobieskiego 7 w Rumi

- na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 7  i Urzędu Miasta Rumi

26. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu ofert. Oferent przed zawarciem umowy zostanie zaproszony niezwłocznie do negocjacji. Przedmiotem negocjacji mogą być : termin realizacji inwestycji oraz oferta sportowa  skierowana   

Do dzieci i młodzieży szkolnej oraz  społeczności rumskiej.   

27. Nie przystąpienie przez oferenta do podpisania umowy w ww. terminie, upoważnia Dyrektora Szkoły do odstąpienia od zawarcia umowy.

28. Umowę dzierżawy z oferentem, który wygrał konkurs ofert, zawiera Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 7 lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu.

29. Czynsz płatny jest od dnia protokólarnego przekazania terenu.

30. Dodatkowe informacje można uzyskać w  Sekretariacie Szkoły  tel . 58 671 01 40.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Liliana Król

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail:  kadry@vp.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego na   podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z   dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na   podstawie przepisów prawa. Do danych   oferentów i dzierżawcy   mogą tez mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np.  , usługi informatyczne, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

- w dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do     przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody,

 - ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- podanie danych osobowych przez oferentów w wymaganym zakresie ma charakter dobrowolny,   ale jest niezbędne do udziału w konkursie ofert i  zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu.

 

                                                                                                                                                                    Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                                    mgr Liliana Król

 

Załączniki

Wynik Konkursu SP7.doc

Data: 2019-03-12 14:33:33 Rozmiar: 87k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 44
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Sałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Liliana Król
Czas wytworzenia: 2019-02-25 15:55:25
Czas publikacji: 2019-03-12 14:33:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak