Regulamin organizacyjny 

 
 

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)     zarządzeniem Nr 12/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

2)     zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.

3)     zarządzeniem Nr 6/2019  z dnia 31 stycznia 2019 r.

4)     zarządzeniem Nr 9/2019  dnia 12 lutego 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 7/2018   

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W RUMI

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną oraz przedmiot i zasady działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rumi.

 

§2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)     „MOPS” – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi,

2)     „Dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,

3)     „Zastępcy Dyrektora” – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,

4)     ,,Główny Księgowy” - należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,

5)     „komórce organizacyjnej” – należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze organizacyjnej MOPS działy i/lub zespoły i/lub samodzielne stanowiska pracy,

6)     „pracownikach” – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi.

 

Rozdział II

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

§3.

 1. MOPS w Rumi jest jednostką organizacyjną powołaną uchwałą Rady Miejskiej Rumi, działającą w granicach administracyjnych miasta Rumi, nad którą nadzór sprawuje Burmistrz Miasta Rumi.
 2. MOPS działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej Rumi, zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi oraz zarządzeń Dyrektora.
 3. Siedziba MOPS znajduje się w Rumi, przy ul. Ślusarskiej 2.
 4. MOPS posiada także filie znajdujące się w Rumi:

1)     przy ul. Abrahama 17,

2)     przy ul. Starowiejskiej 17,

3)     przy ul. Stoczniowców 7b,

4)     przy ul. Młyńskiej 8.

 

§4.

 1. Funkcjonowanie MOPS opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności  za wykonanie powierzonych zadań.
 2. Zadania MOPS określa Statut MOPS.
 3. System kancelaryjny, klasyfikację rzeczową akt MOPS oraz zakres działania składnicy akt MOPS regulują odrębne przepisy.

 

 

§5.

 1. MOPS gwarantuje realizację prawa obywateli do składania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania MOPS i zadań przez niego realizowanych.
 2. Sposób załatwiania skarg i wniosków w MOPS określa zarządzenie Dyrektora.

 

§6.

MOPS gwarantuje realizację prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej związanej z działalnością MOPS na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

 

§7.

Przy realizacji zadań, MOPS zapewnia ochronę zbiorów danych osobowych przy wykorzystaniu określonych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych. 

 

§8.

System kontroli zarządczej oraz strategię zarządzania ryzykiem w MOPS określa zarządzenie Dyrektora.

 

  §9.

MOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

 

Rozdział III

ZASADY KIEROWANIA MOPS

 

§10.

 1. Dyrektor kieruje MOPS i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor kieruje pracą MOPS przy udziale Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierowników /pracowników koordynujących pracą zespołów oraz innych upoważnionych przez siebie pracowników.
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora, MOPS-em kieruje Zastępca Dyrektora lub inna upoważniona osoba, która pełni wówczas obowiązki Dyrektora.
 4. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i komunikatów itp.
 5. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora, Kierowników Działów, pracowników koordynujących pracą zespołów oraz  innych pracowników do realizacji określonych spraw i wykonywania określonych czynności MOPS w swoim imieniu.

 

                                                                                                                                     §11.

 1. W celu realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla MOPS,  Dyrektor może w drodze zarządzenia:                   

1)     upoważnić pracownika do działania w jego imieniu,

2)     powołać zespół zadaniowy.

      2. Powołanie zespołu zadaniowego nie wymaga zmiany Regulaminu.

 

§12.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1)   ogólne kierownictwo i nadzór nad całością spraw należących do jego uprawnień,

2)   bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu komórek organizacyjnych,

3)   ustalanie ogólnej strategii działania MOPS,

4)   wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników MOPS,

5)   współpraca  z  działającymi  w  MOPS  związkami  zawodowymi,

6)   załatwianie indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, realizacji rządowego programu ,,Dobry start", wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem", potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Rumi,”,

7)   dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Rumi,

8)   dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników samorządowych,

9)   nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w MOPS,

10) przedkładanie projektów planów i sprawozdań budżetowych MOPS,

11) nadzór nad gospodarką finansową w MOPS,

12) koordynowanie kontroli wewnętrznej w MOPS oraz nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznej przeprowadzonych w MOPS.

 

 

§13.

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1)     nadzór i koordynacja pracy podległych mu komórek organizacyjnych,

2)     dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw Burmistrza Miasta Rumi,

3)     załatwianie indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, realizacji rządowego programu ,,Dobry start", wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem", potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Rumi,

4)     przedkładanie projektów planów budżetowych oraz potrzeb w zakresie podległych komórek organizacyjnych,

5)     nadzór nad realizacją zadań MOPS zlecanym instytucjom zewnętrznym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zamówień publicznych,

6)     inicjowanie i/lub podejmowanie zmian organizacyjnych w celu lepszej realizacji zadań MOPS,

7)     nadzór nad terminowym załatwianiem przez podległe komórki organizacyjne spraw Interesantów oraz terminowym załatwianiem skarg i wniosków przez nich wnoszonych,

8)     dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników samorządowych,

9)     ustalanie potrzeb kadrowych w podległych komórkach organizacyjnych,

10)  koordynacja opracowania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

11)  prowadzenie analizy zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

12)  monitorowanie realizacji zadań oraz nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań MOPS,

13)  współpraca z Pełnomocnikami Burmistrza Miasta  Rumi zajmującymi się rewitalizacją,

14)  nadzór nad Punktem prowadzącym obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego,

15)  zastępstwo oraz reprezentowanie MOPS wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich w razie nieobecności Dyrektora.

 

§14.

Do zakresu działania Głównego Księgowego należy w szczególności:

1)     nadzór nad gospodarką finansową i księgowością MOPS,

2)     prowadzenia rachunkowości MOPS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3)     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4)     dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

5)     odpowiedzialność w zakresie dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6)     współdziałanie z merytorycznymi pracownikami w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji oraz zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz zapłaty zobowiązań w tym w szczególności wobec ZUS i urzędu skarbowego,

7)     prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektu planu finansowego MOPS na podstawie zapotrzebowań zgłoszonych przez kierowników/pracowników koordynujących zespołami/starszego specjalistę pracy socjalnej-koordynatora, jego zmianami, nadzorem nad realizacją  oraz sporządzanie informacji i sprawozdań z jego wykonania,

8)     organizacja i nadzór prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,

9)     przygotowywanie projektów zarządzeń określających zasady księgowości, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej do stosowania przez pozostałe komórki organizacyjne MOPS,

10)  organizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy i zgodny z zasadami dyscypliny budżetowej przebieg operacji finansowych związanych z wykonywaniem planu finansowego,

11)  nadzór pod względem finansowym nad prawidłowością zawieranych umów,

12)  nadzór i kontrola realizacji planu finansowego,

13)  nadzór i kontrola w przedmiocie przeprowadzenia inwentaryzacji i prawidłowego rozliczenia inwentaryzacji,

14)  nadzór i kontrola nad gospodarką środkami ochrony indywidualnej,

15)  kierowanie pracą Działu Finansowo – Księgowego.

 

§15.

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie podległych sobie komórek organizacyjnych i należyte wykonywanie obowiązków, w szczególności za:

1)   terminową, rzetelną, merytoryczną i formalną prawidłowość realizowanych zadań,

2)   gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi będącymi w zakresie działań merytorycznych podległej komórki organizacyjnej zgodnie z przepisami prawa,

3)   dyscyplinę finansów publicznych w zakresie powierzonych zadań,

4)   dyscyplinę pracy podległych komórek organizacyjnych,

5)   przestrzeganie regulacji prawnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

6)   właściwą współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań realizowanych w MOPS,

7)   usprawnianie organizacji, metod i form pracy,

8)   opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw,

9)   nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników regulaminów MOPS oraz innych przepisów prawa, w tym zasad bhp i ppoż.,

10) nadzór nad mieniem i sprzętem znajdującym się w komórce organizacyjnej,

11) podnoszenie jakości świadczonych usług przez pracowników.

     2. Do zakresu działania Kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1)     organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w podległych komórkach organizacyjnych,

2)     przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, uchwał Rady Miejskiej Rumi, umów z kontrahentami MOPS w zakresie zadań komórki organizacyjnej,

3)     współudział w opracowywaniu projektu planu finansowego MOPS, jego realizację oraz sporządzanie sprawozdawczości z wykonania w zakresie zadań komórki organizacyjnej,

4)     merytoryczne potwierdzanie pod względem gospodarności, legalności i celowości faktur i innych dokumentów księgowo-finansowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w MOPS i zakresem działań komórki organizacyjnej,

5)     reprezentowanie podległej komórki organizacyjnej na forum MOPS,

6)     udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii instytucjom, organom, radnym miejskim w zakresie zadań komórki organizacyjnej,

7)     współpraca z pracownikiem zajmującym się w MOPS zamówieniami publicznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych w zakresie zadań komórki organizacyjnej,

8)     zapewnienie prawidłowego prowadzenia spraw związanych z zawieraniem umów na roboty, dostawy  i usługi w zakresie nie objętym ustawą  prawo zamówień publicznych w zakresie zadań komórki organizacyjnej,

9)     współpraca przy zarządzaniu ryzykiem oraz monitorowaniu osiągania celów w zakresie zadań komórki organizacyjnej,

10)  angażowanie środków budżetowych, w oparciu o przewidywane wydatki wynikające z decyzji administracyjnych, umów, zamówień oraz porozumień w zakresie zadań komórki organizacyjnej,

11)  prowadzenie służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w danej komórce organizacyjnej,

12)  dokonywanie oceny okresowej podległych pracowników samorządowych oraz dbałość o wykonanie wynikających z niej wniosków,

13)  wnioskowanie w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania lub pociągnięcia do odpowiedzialności podległych pracowników,

14)  wyrażanie zgody na urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe oraz opiniowanie wniosków o urlopy bezpłatne podległych pracowników,

15)  przygotowywanie projektów planów urlopowych na dany rok kalendarzowy w ramach podległej komórki organizacyjnej,

16)  ustalanie i aktualizowanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników działu,

17)  wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, 

18)  nadzór nad archiwizacją dokumentów podległej komórki organizacyjnej.

      3. Na czas nieobecności pracownika, Kierownik komórki organizacyjnej obowiązany jest powierzyć jego zadania innemu pracownikowi.

 

§16.

 1. Pracownicy koordynujący zespołami/Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator odpowiadają za prawidłową realizację zadań i należyte wykonywanie obowiązków, w szczególności za:

1)   rzetelną i terminową realizację zadań merytorycznych w podległej komórce organizacyjnej na podstawie i w granicach prawa,

2)   dyscyplinę finansów publicznych w zakresie powierzonych zadań,

3)   dyscyplinę pracy podległej komórce organizacyjnej.

4)   przestrzegania regulacji prawnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

5)   właściwą współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań realizowanych w MOPS,

6)   usprawnianie organizacji, metod i form pracy,

7)   opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw,

8)   nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników regulaminów MOPS oraz innych przepisów prawa, w tym zasad BHP i ppoż.,

9)   nadzór nad mieniem i sprzętem znajdującym się w komórce organizacyjnej,

10) podnoszenie jakości świadczonych usług przez pracowników,

11) współpracę z innymi podmiotami w zakresie powierzonych zadań.

      2. Do zakresu działania pracowników koordynujących zespołami/ Starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynatora należy w szczególności:

1)   koordynowanie zadaniami zespołu,

2)   rzetelna i terminowa realizacja zadań merytorycznych w podległej komórce organizacyjnej na podstawie i w granicach prawa,  

3)   przygotowywanie dokumentów z zakresu działań zespołu o charakterze informacyjnym i sprawozdawczym,

4)   przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, uchwał Rady Miejskiej Rumi, umów z kontrahentami MOPS w zakresie zadań zespołu,

5)   udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii instytucjom, organom, radnym miejskim w zakresie zadań zespołu,

6)   reprezentowanie zespołu wobec innych komórek organizacyjnych MOPS,

7)   ustalanie, aktualizowanie, zakresów obowiązków pracowników zespołu po akceptacji Dyrektora,

8)   wyrażanie zgody na urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe oraz opiniowanie wniosków o urlopy bezpłatne pracowników zespołu, przygotowywanie projektów planów urlopowych na dany rok kalendarzowy,

9)   planowanie zastępstw pracowników zespołu na czas ich nieobecności w pracy i zapewnienie na czas nieobecności pracownika w zespole powierzenia zadań nieobecnego pracownika innemu pracownikowi,

10)  współudział w opracowywaniu projektu planu finansowego MOPS, jego realizacja oraz sporządzanie sprawozdawczości z wykonania w zakresie zadań zespołu,

11)  angażowanie środków budżetowych, w oparciu o przewidywane wydatki wynikające z decyzji administracyjnych, umów, zamówień oraz porozumień w zakresie zadań zespołu,

12) współuczestnictwo w identyfikacji, ocenie oraz określeniu metody przeciwdziałania ryzyku wynikającego z realizacji zadań zespołu,

13) nadzór nad powierzonym mieniem, stanowiącym wyposażenie zespołu,  

14) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS w celu realizacji zadań zespołu w szczególności celem zapewnienia przepływu informacji pomiędzy zespołami, z pracownikiem zajmującym się w MOPS zamówieniami publicznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych w zakresie zadań zespołu,

15)  merytoryczne potwierdzanie pod względem gospodarności, legalności i celowości faktur i innych dokumentów księgowo-finansowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w MOPS i zakresem działań zespołu,

16) przestrzeganie regulaminów MOPS, dyscypliny i porządku pracy oraz obowiązujących innych przepisów prawa, w tym zasad bhp i ppoż.,

17) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,

18) wdrażanie do pracy nowo przyjętych pracowników, opieka nad stażystami i praktykantami, itp.

19)  nadzór nad archiwizacją dokumentów zespołu,

20)  wykonywanie zadań zlecanych przez Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika.

 

§17.

Do zakresu działania pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

1)   rzetelna i terminowa realizacja powierzonych zadań,

2)    inicjowanie rozwiązań w zakresie organizacji pracy w obszarach prowadzonych przez komórki organizacyjne,

3)   nadzór nad powierzonym mieniem,

4)   przestrzeganie regulaminów MOPS, dyscypliny i porządku pracy oraz obowiązujących innych przepisów prawa, w tym zasad bhp i ppoż.,

5)   wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,

6)   współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS w celu realizacji zadań.

 

§18.

 1. Szczegółowy zakres zadań na samodzielnych stanowiskach pracy określają zakresy czynności i odpowiedzialności służbowej zatwierdzone przez Dyrektora.
 2. Szczegółowe uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność pracowników określają zakresy czynności zatwierdzone przez Dyrektora.

 

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA OŚRODKA

 

§19.

 1. Dyrektor kształtuje wewnętrzną strukturę komórek organizacyjnych poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowiska pracy z jednej komórki organizacyjnej do drugiej, stosownie do ilości etatów w jednostce.
 2. Strukturę organizacyjną MOPS tworzą: działy, zespoły. W strukturze MOPS mogą funkcjonować samodzielne stanowiska.
 3. Dział jest komórką organizacyjną  zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie nimi. Dział jest zarządzany przez Kierownika działu lub bezpośrednio przez Dyrektora.
 4. Zespół jest komórką realizującą wyodrębnione zadania merytoryczne działająca w ramach działu, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nie wymagającej powołania większej komórki organizacyjnej. Zadaniami Zespołu koordynuje wyznaczony przez Dyrektora/lub na wniosek Kierownika działu, pracownik Zespołu lub Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator. Zespół może też stanowić najmniejszą komórkę organizacyjną, realizującą wyodrębnione zadania merytoryczne, nie wchodząca w skład działu
 5. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną.
 6. Wszystkie komórki organizacyjne MOPS zobowiązane są do wzajemnej bieżącej współpracy w celu właściwej realizacji zadań MOPS.

 

§20.

 1. W skład MOPS wchodzą następujące komórki organizacyjne, używające przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

1)   Dyrektor – DR,

2)   Zastępca Dyrektora – ZDR,

3)   Dział Administracyjny – DA,

4)   Dział Finansowo – Księgowy – DFK,

5)   Zespół Radców Prawnych – ZRP,

6)   Dział Wsparcia Środowiskowego – DWŚ, w tym:

a) Zespół Pracy Socjalnej nr 1 – DWŚ/ZPS1,

b) Zespół Pracy Socjalnej nr 2 – DWŚ/ZPS2,

c) Zespół Pracy Socjalnej nr 3 – DWŚ/ZPS3,

d) Zespół do spraw Asystentury Rodzinnej – DWŚ/ZAR,

e) Zespół do spraw Poradnictwa Rodzinnego – DWŚ/ZPR,

7)   Dział Realizacji Świadczeń i Usług Środowiskowych – DRŚ, w tym:

Opiekunki środowiskowe, pielęgniarki, opiekun medyczny – DRŚ/OP,

8)   Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – DŚR,

9)   Dział do spraw Projektów Zintegrowanych – DPZ, w tym:

a)       Zespół do spraw Projektu Centrum Usług Społecznych Zagórze – ZP/CUS

b)        Zespół do spraw Projektu Klub integracji społecznej - ZAGÓRZE – ZP/KIS,

10) Punkt obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego – ZI,

11) Zespół do spraw personalnych – ZSP.

      2. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1)   Zastępcy Dyrektora,

2)   Głównego Księgowego,

3)   Działu Finansowo – Księgowego,

4)   Zespołu Radców Prawnych,

5)   Działu Administracyjnego,

6)   Działu Wsparcia Środowiskowego,

7)   Działu Realizacji Świadczeń i Usług Środowiskowych,

8)   Zespołu do spraw personalnych.

      3. Zastępca Dyrektora sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1)   Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,

2)   Działu do spraw Projektów Zintegrowanych,

3)   Punktu obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

§21.

 1. Działem Wsparcia Środowiskowego oraz Zespołem do spraw personalnych zarządza bezpośrednio Dyrektor, Działem do spraw Projektów Zintegrowanych – Zastępca Dyrektora, Działem Finansowo – Księgowym kieruje Główny Księgowy a Działami: Administracyjnym, Realizacji Świadczeń, Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego kierują Kierownicy działów.
 2. Strukturę organizacyjną oraz zasady podległości służbowej określa schemat organizacyjny będący załącznikiem do Regulaminu.

 

 

Rozdział V

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

§22.

Dział Administracyjny

 1. Do właściwości Działu Administracyjnego należy w szczególności:

1)     nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowej organizacji funkcjonowania MOPS,

2)     administrowanie budynkami i pomieszczeniami MOPS w szczególności poprzez:

a)      prowadzenie książki obiektu budowlanego,

b)      organizowanie przeglądów kontrolnych i okresowych obiektów,

c)      organizowanie i nadzorowanie prac remontowych,

d)      organizowanie konserwacji i napraw sprzętu i wyposażenia MOPS,

e)      oznakowanie, gospodarowanie i ewidencjonowanie środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi,

f)       dozór i ochronę budynków oraz zabezpieczenie mienia MOPS,

3)     zapewnianie zaopatrzenia biurowo-technicznego poprzez dokonywanie zakupów,

4)     zabezpieczenie łączności teleinformatycznej oraz alarmowej,

5)     zabezpieczenie utrzymania porządku i czystości w budynkach MOPS,

6)     nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej,

7)     prowadzenie rejestrów zarządzeń Dyrektora, uchwał Rady Miejskiej Rumi, zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi i przekazywanie ich do wykonania komórkom merytorycznym MOPS,

8)     prowadzenia sekretariatu MOPS,

9)     gospodarowanie pieczęciami/pieczątkami i tablicami urzędowymi,

10)  prowadzenie składnicy akt MOPS,

11)  podejmowanie działań na wypadek zagrożenia pożarowego i kradzieży,

12)  rozliczanie podatku od nieruchomości, ubezpieczanie majątku,

13)  ewidencja umów zawartych pomiędzy MOPS a podmiotami zewnętrznymi,

14)  przygotowywanie projektów umów w zakresie prowadzonych zadań we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPS w zakresie ich zadań, Działem Finansowo-Księgowym i Zespołem Radców Prawnych,

15)  koordynowanie spraw związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym MOPS,

16)  współpraca z realizatorem zadań w zakresie prowadzenia spraw z zakresu ochrony danych osobowych,

17)  prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych, w szczególności:

a)     zapewnienie zgodności realizowanych zamówień z ustawą o zamówieniach publicznych,

b)    przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,

c)     zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej prowadzonych postępowań,

d)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

 18) koordynowanie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie osiągania celów,

 19) organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w MOPS,

 20) prowadzenie spraw w zakresie obsługi i zabezpieczenia informatycznego MOPS, w sprawach niezastrzeżonych dla jednostki obsługującej – Urzędu Miasta Rumi (w ramach wspólnej obsługi teleinformatycznej), w tym w szczególności:

a)     obsługa witryny internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej,

21)  współpraca z komórkami merytorycznymi MOPS w zakresie spotkań i uroczystości związanych z działalnością MOPS,

22)  sporządzanie sprawozdawczości z ochrony środowiska oraz z zamówień publicznych,

23)   prowadzenie i wydawanie czeków dla osób uprawnionych (w tym Świadczeniobiorców MOPS na podstawie właściwych decyzji) oraz współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Rumi w tym zakresie.

      2. Działem kieruje Kierownik Działu Administracyjnego.

      3. W czasie nieobecności Kierownika Działu Administracyjnego, zastępstwo pełni wyznaczony pracownik.

 

§23.

Dział Finansowo – Księgowy

 1. Do właściwości Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

1)     sporządzanie projektu planu finansowego MOPS na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kierowników /pracowników koordynujących komórkami organizacyjnymi/Starszego specjalistę pracy socjalnej – koordynatora,

2)     dokonywanie bieżących i okresowych kontroli, analiz i ocen wykonywania planu finansowego oraz przygotowywanie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny budżetowej i zachowania równowagi budżetowej,

3)     przygotowywanie projektów wniosków do uchwał Rady Miejskiej w sprawach zmian w budżecie,

4)     sporządzanie dla potrzeb Rady Miejskiej, Burmistrza i Komisji Rady Miejskiej, okresowych informacji i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego,

5)     sprawowanie nadzoru i prowadzenie kontroli gospodarki finansowej MOPS,

6)     prowadzenie rachuby płac MOPS,

7)     organizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy i zgodny z zasadami dyscypliny budżetowej, przebieg operacji finansowych związanych z wykonywaniem budżetu,

8)     prowadzenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPS spraw związanych  z przekazywaniem lub przyjmowaniem środków finansowych na realizację zadań związanych z zawieranymi przez MOPS umowami i porozumieniami z organami administracji publicznej i innymi podmiotami, 

9)     gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,

10)  prowadzenie rachunkowości MOPS,

11)  koordynacja i realizacja świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, funduszu  alimentacyjnego, wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem",

12)  nadzór nad opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty świadczeń,

13)  współdziałanie z merytorycznymi pracownikami w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji oraz zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz zapłaty zobowiązań w tym w szczególności wobec ZUS i urzędu skarbowego,

14)  prowadzenie kontroli wewnętrznej.

      2. Działem kieruje Główny Księgowy.

      3. W czasie nieobecności Głównego Księgowego obowiązki i uprawnienia przejmuje Zastępca Głównego Księgowego lub wyznaczony pracownik.

 

§24.

Zespół Radców Prawnych

 1. Do właściwości działania Zespołu Radców Prawnych należy obsługa prawna MOPS,  w  szczególności:

1)   udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych i zarządzeń, wzorów rozstrzygnięć administracyjnych, pism procesowych i stanowisk prawnych,

2)   udzielanie na wniosek pracowników MOPS porad, wyjaśnień, sporządzanie opinii prawnych i interpretacji przepisów prawnych,

3)   opiniowanie umów i porozumień zawieranych przez MOPS,

4)   wydawanie opinii prawnych w sprawach dotyczących umarzania wierzytelności,

5)   występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

6)   nadzór prawny nad egzekucją należności MOPS,

7)   opracowywanie informacji wynikających ze zmian przepisów prawnych, w tym prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników.

8)   uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego w tym zwłaszcza umów.

      2. Pracą zespołu radców prawnych koordynuje koordynator radców prawnych.

 

§25.

Dział Wsparcia Środowiskowego

 1. Do właściwości Działu Wsparcia Środowiskowego należy w szczególności:

1)      rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin,

2)      przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem różnorodnych form pomocy, w tym z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3)      przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla uprawnionych przepisami prawa podmiotów,

4)      prowadzenie pracy socjalnej oraz rozwijanie nowych metod pracy socjalnej, pracy z rodziną w formie asystenta rodziny,

5)      planowanie pomocy oraz badanie jej skuteczności,

6)      udzielanie informacji osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy działających instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych na ich rzecz,

7)      wydawanie Interesantom druków niezbędnych do załatwiania spraw,

8)      opracowywanie i realizacja projektów socjalnych,

9)      pobudzanie aktywności społecznej Świadczeniobiorców MOPS oraz ich rodzin, inspirowanie i wspieranie dążeń do osiągania samodzielności,

10)    uczestniczenie w działaniach o charakterze  interwencyjnym,

11)    zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej celem jej rozwiązania,

12)    inicjowanie nowych rozwiązań mającym na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy,

13)    organizowanie grup wsparcia, prowadzenie szkoły dla rodziców, grup wzmacniających oddziaływania szkoły dla rodziców,

14)    kierowanie osób do placówek specjalistycznego wsparcia,

15)    udzielanie informacji na podstawie wniosków o udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

16)    współpraca z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i dbałość o jakość i efektywność tej współpracy,

17)    przygotowywanie danych do opracowania planów, sprawozdań finansowych i merytorycznych,

18)     przygotowywanie materiałów służących opracowaniu diagnoz, programów i projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,

19)    współuczestniczenie we wdrożeniu i rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej, w tym osłonowych ukierunkowanych na podniesienie jakości życia i łagodzenia skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego,

20)    podejmowanie działań na rzecz osób doświadczających przemocy, w tym uczestniczenie w działaniach     w ramach procedury Niebieska Karta,

21)    realizacja zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem",

22)    kierowanie oraz udzielanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, w tym diagnozowanie osób skierowanych przez pracowników socjalnych, wspieranie, informowanie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych Świadczeniobiorców MOPS oraz konsultowanie spraw w środowisku,

23)    informowanie o poradnictwie prawnym na terenie Gminy Miejskiej Rumia,

24)    realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wspieranie rodzin w formie pracy z rodziną m.in. poprzez pracę asystenta rodziny,

25)    organizowanie działań wolontariatu akcyjnego i celowanego,

26)    udzielanie wsparcia środowiskowego w realizacji zadań przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz opiekuna medycznego,

27)    prowadzenie szkoleń wewnętrznych, m.in. z kompetencji miękkich oraz narzędzi kompetencyjnych pomocnych w pracy ze Świadczeniobiorcami MOPS, z zakresu oddziaływań psychologicznych oraz komunikacji dziećmi i ich rodzinami,

28)    ścisła współpraca między zespołami działu oraz pozostałymi działami MOPS, w szczególności Działem do spraw Projektów Zintegrowanych,

29)    przygotowywanie projektów umów w zakresie prowadzonych zadań we współpracy z Działem Administracyjnym, Działem Finansowo-Księgowym i Zespołem Radców Prawnych,

30)    W obrębie Działu funkcjonują:

a)     Zespół Pracy Socjalnej nr 1 – DWŚ/ZPS1,

b)    Zespół Pracy Socjalnej nr 2 – DWŚ/ZPS2,

c)     Zespół Pracy Socjalnej nr 3 – DWŚ/ZPS3,

d)    Zespół do Spraw Asystentury Rodzinnej – DWŚ/ZAR,

e)     Zespół do spraw Poradnictwa Rodzinnego – DWŚ/ZPR.

       2. Pracą zespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 30 niniejszego paragrafu, kieruje wyznaczony pracownik- koordynator zespołu.

 

§26.

Dział Realizacji Świadczeń i Usług Środowiskowych

 1. Do właściwości Działu Realizacji Świadczeń i Usług Środowiskowych należy w szczególności:

1)     sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i innymi aktami prawnymi w tym zakresie oraz z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2)     przygotowywanie list wypłat, przyznanych świadczeń z pomocy społecznej na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i przekazanie do działu finansowo-księgowego celem realizacji,

3)     prowadzenie ewidencji: decyzji administracyjnych i list wypłat,

4)     naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy, zgłaszanie ich do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz wyrejestrowywanie z tych ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)     (uchylony),

6)     przygotowywanie sprawozdań, meldunków, raportów i informacji z zakresu działu, współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

7)     opracowywanie i przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

8)     przygotowywanie projektów umów w zakresie prowadzonych zadań we współpracy z Działem Administracyjnym, Działem Finansowo-Księgowym i Zespołem Radców Prawnych,

9)     sporządzanie i wydawanie zaświadczeń w zakresie korzystania z pomocy społecznej,

10)  sprawianie pogrzebu,

11)  sprawdzanie pod względem rzeczowym i merytorycznym faktur, rachunków i not księgowych związanych z realizacją przyznanych świadczeń z pomocy społecznej,

12)  organizowanie i realizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

13)  comiesięczne rozliczanie wykonania zleconych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

14)  naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

15)  postępowanie egzekucyjne w administracji,

16)  organizowanie i realizacja wsparcia dla osoby chorej i niesamodzielnej.

      2. W ramach Działu, zadania określone w ust. 1:

1)     pkt 12 niniejszego paragrafu realizują w szczególności opiekunki środowiskowe i pielęgniarki,

2)     pkt 16 niniejszego paragrafu realizuje opiekun medyczny.

     3. Działem kieruje Kierownik Działu Realizacji Świadczeń i Usług Środowiskowych. W strukturze Działu funkcjonują opiekunki środowiskowe, pielęgniarki i opiekun medyczny.

     4. W czasie nieobecności Kierownika Działu Realizacji Świadczeń, zastępstwo pełni wyznaczony pracownik.

 

§27.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 1. Do właściwości Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego należy w szczególności:

1)     prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych,

2)     ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i ich wypłacanie,

3)     koordynacja realizacji świadczeń rodzinnych,

4)     opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i ubezpieczenie zdrowotne osobom uprawnionym  z tytułu pobierania poszczególnych świadczeń rodzinnych,

5)     prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

6)     ustalanie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

7)     prowadzenie postępowań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem",

8)     ustalanie uprawnień do świadczeń z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem",

8a) ustalaniu uprawnień do świadczeń wychowawczych,

8b) ustalanie uprawnień do świadczenia ,,dobry start”,

9)     realizacja postępowań egzekucyjnych w administracji,

10)  wydawanie zaświadczeń osobom, o korzystaniu lub nie korzystaniu ze świadczeń,

11)  sporządzanie planów kwartalnych i rocznych na środki potrzebne do realizacji wypłat świadczeń,

12)  dokonywanie analiz wydatkowanych środków,

13)  sporządzanie informacji i sprawozdań rzeczowo-finansowych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z zakresu działania działu,

14)  przygotowywanie projektów umów w zakresie prowadzonych zadań we współpracy z Działem Administracyjnym, Działem Finansowo-Księgowym i Zespołem Radców Prawnych,

      2. Działem kieruje Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

      3. W czasie nieobecności Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, zastępstwo pełni wyznaczony pracownik.

 

 

§28.

      Dział do spraw Projektów Zintegrowanych

 1. Do właściwości Działu do spraw Projektów Zintegrowanych należy w szczególności:

1)  realizacja projektów zintegrowanych, w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), współfinansowanych ze środków zewnętrznych, powiązanych tematycznie z projektem pt. Rewitalizacja Zagórza w Rumi:

a)    Projektu Centrum Usług Społecznych Zagórze,

b)    Projektu Klubu integracji społecznej - ZAGÓRZE,

2)   współpraca z pracownikiem Urzędu Miasta Rumi wyznaczonym do spraw rewitalizacji.

       2. Pracą każdego z zespołów, o których mowa w §20 pkt 9 niniejszego regulaminu  paragrafu, koordynuje wyznaczony pracownik.

       3. Pracownicy koordynujący pracą zespołów, o których mowa w §20 pkt 9 niniejszego regulaminu  podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

 

 

               §29. (uchylony)

 

§30.

Punkt obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Do właściwości Punktu obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności prowadzenie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Zadania Punktu obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego realizuje wyznaczony pracownik.

               

§31.

Zespół do spraw personalnych

 1. Do właściwości Zespołu do spraw personalnych  należy w szczególności:

1)      prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem etatami w MOPS,

2)      prowadzenie spraw pracowniczych, dokumentacji osobowej pracowników MOPS oraz dokumentacji czasu pracy,

3)      prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w MOPS,

4)      załatwianie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,

5)      prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i dokształcaniem pracowników,

6)      prowadzenie spraw związanych z ocenami pracowników i ich nagradzaniem,

7)      prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny pracy, a w szczególności związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników,

8)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem upoważnień przez Dyrektora,

9)      opracowywanie i sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw pracowniczych,

10)    udział w procesie rekrutacji nowych pracowników,

11)    naliczanie ekwiwalentu za odzież pracownikom MOPS,

12)    współdziałanie z inspektorem BHP w sprawach dotyczących szkoleń w zakresie BHP,

13)    sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym przeprowadzeniem badań profilaktycznych (badania wstępne, okresowe, kontrolne),

14)    prowadzenie spraw związanych z wypadkami w drodze do pracy lub z pracy,

15)    prowadzenie dokumentacji związanej z ryzykiem zawodowym,

16)    przygotowywanie wniosków niezbędnych do przeszeregowań, nagród rocznych, wypłat odpraw i nagród jubileuszowych,

17)    przygotowywanie projektu planu urlopów, po konsultacji z kierownikami / koordynatorami komórek organizacyjnych MOPS i przedstawienie Dyrektorowi do zatwierdzenia,

18)    prowadzenie spraw socjalnych pracowników w ramach działalności ZFŚS,

19)    kontrola przestrzegania przez pracowników regulaminu pracy,

20)    współpraca z PUP w zakresie prac interwencyjnych oraz staży dla osób bezrobotnych,

21)    realizowanie delegacji pracowników,

22)    prowadzenie spraw związanych ze współpracą ze związkami zawodowymi,

23)    prowadzenie spraw związanych z umowami wolontariackimi na rzecz MOPS,

24)    przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,

25)    prowadzenie spraw związanych z pozaprojektowymi pracami społeczno użytecznymi.

      2. W czasie nieobecności jednego z  pracowników Zespołu, jego zadania realizuje drugi pracownik Zespołu.


 

Rozdział VI

ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I DOKONYWANIA OBROTU ŚRODKAMI BUDŻETOWYMI

 

§32.

 1. Do podpisu Dyrektora w szczególności zastrzega się:

1)     zarządzenia wewnętrzne,

2)     odpowiedzi na wnioski radnych i Komisji Rady Miejskiej,

3)     sprawy związane ze stosunkiem pracy pracowników MOPS,

4)     umowy cywilnoprawne i porozumienia,

5)     korespondencję kierowaną do:

a)      organów administracji rządowej i samorządowej, 

b)      organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego,

c)       sądów, prokuratury dotyczącą wyjaśnień i/lub opinii w indywidualnych sprawach,

d)      mediów,

e)       związków zawodowych,

f)        w ramach realizowanych projektów przez MOPS ze środków zewnętrznych,

6)     odpowiedzi na skargi i wnioski,

7)     protokoły kontroli przeprowadzanych w MOPS przez uprawnione organy,

8)     akty wynikające z naboru i zatrudniania,

9)     decyzje administracyjne, dokumenty i pisma na podstawie imiennego upoważnienia.

       2. Do podpisu Zastępcy Dyrektora zastrzega się:

1)     sprawozdania z działalności podległych komórek organizacyjnych,

2)     dokumenty i pisma dotyczące realizowanych zadań, z zastrzeżeniem ust.1 niniejszego paragrafu,

3)     dokumenty i pisma w zakresie wydawanych opinii i informacji dla uprawionych organów,

4)     decyzje administracyjne, dokumenty i pisma na podstawie imiennego upoważnienia,

5)     korespondencję kierowaną do sądów, prokuratury dotyczącą wyjaśnień i/lub opinii w indywidualnych sprawach,

6)     dokumenty i pisma dotyczące  powierzonych  przez Dyrektora spraw,

7)     w pełnym zakresie - w czasie nieobecności Dyrektora oraz w sprawach pilnych,

8)     w czasie nieobecności Zastępcy Dyrektora, obowiązki w ust. 2 niniejszego paragrafu przejmuje Dyrektor.

      3. Kierownicy komórek organizacyjnych/pracownicy koordynujący pracą zespołów/Starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator/pracownicy Zespołu do spraw personalnych podpisują:

1)     korespondencję w toku postępowania administracyjnego oraz bieżącą korespondencję dotyczącą zadań komórki organizacyjnej, którą kierują, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do podpisu Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora,

2)     informacje dla uprawnionych organów,

3)     odpowiedzi na pisma sądów, prokuratury, Policji o charakterze informacyjnym (nie opiniodawczym),

4)     pisma w sprawach należących do zakresu działania Działu/Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu,

5)     pisma natury organizacyjnej.

       4. Pracownicy komórek organizacyjnych i na samodzielnych stanowiskach są upoważnieni do podpisywania sporządzanych przez siebie adnotacji urzędowych, notatek służbowych, informacji, oraz pism, których celem jest uzyskanie odpowiednich informacji, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z zakresu rządowego programu ,,Dobry start", ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 1-3 Regulaminu.

       5. Pracownicy MOPS są upoważnieni do podpisywania dokumentów i decyzji administracyjnych na podstawie pełnomocnictwa bądź upoważnienia udzielonego przez Dyrektora lub Burmistrza Miasta Rumi.

       6. Pisma zastrzeżone do podpisu Dyrektora lub Zastępcy powinny być parafowane na kopii przez pracownika sporządzającego oraz - jeżeli jest w strukturze działu/zespołu –przez właściwego Kierownika Działu lub pracownika koordynującego pracą zespołu/ starszego specjalistę pracy socjalnej-koordynatora.

       7.Korespondencję o charakterze wewnętrznym, informacyjnym między komórkami organizacyjnymi MOPS mogą podpisywać kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy koordynujący pracą zespołu/ Starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator, pracownicy zespołu do spraw personalnych.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§33.

Organizacja pracy oraz rozkład czasu pracy pracowników MOPS określa Regulamin Pracy.

 

§34.

Zasady dokonywania kontroli wewnętrznej określa Dyrektor odrębnym zarządzeniem.

 

§35.

Pracownicy MOPS zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§36.

Sprawy nieuregulowane Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania MOPS ustala Dyrektor odrębnymi zarządzeniami.

 

§37.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa w tym ustaw, o których mowa w statucie MOPS.

 

§38.

W sprawach nieuregulowanych dotyczących obiegu pism oraz podpisywania korespondencji stosuje się zasady określone w instrukcji kancelaryjnej MOPS wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora.

 

§39.

Obieg dokumentów finansowo-księgowych określa Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych wprowadzona zarządzeniem Dyrektora.

 

§40.

 1. Przy zmianach personalnych, pracowników obowiązuje protokolarne przekazanie zakresu prowadzonych spraw.
 2. Spory kompetencyjne między kierownikami działów i komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 24
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Ewelina Gajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Gajewska
Czas wytworzenia: 2019-02-16 08:58:42
Czas publikacji: 2019-02-16 08:58:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak