Zarządzenie Nr 82/36/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Rumia

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, ogłaszam żałobę na terenie Miasta Rumia w okresie od dnia 15 stycznia 2019 roku do dnia 17 stycznia 2019 roku.

§ 2

 Na znak żałoby zarządzam umieszczenie flagi przepasanej kirem przed budynkiem Urzędu Miasta Rumi i jednostek organizacyjnych Gminy Rumia.

 § 3

W okresie trwania żałoby odwołuję wszystkie imprezy o charakterze rozrywkowym, których organizatorem jest Urząd Miasta Rumi lub jednostki organizacyjne Gminy Rumia.

§ 4

 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Rumi.

 § 5

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Burmistrza

Marcin Kurkowski

Zastępca Burmistrza

                                                                                                        

 


Liczba odwiedzin : 25
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2019-01-15 10:49:32
Czas publikacji: 2019-01-15 10:49:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak