Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1912/290/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku

2018-11-06 13:49:46
Zarządzenie Nr 1914/292/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia

2018-11-06 13:43:10
Zarządzenie Nr 1925/303/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury w Rumi.”

2018-11-05 13:23:35
Zarządzenie Nr 1927/305/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Budowa  ulicy Chodkiewicza w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ( umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00).

2018-09-25 11:08:07
Zarządzenie Nr 1922/300/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Typ 6,11,16,18) w 2018 r. w ramach gminnego programu zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015 – 2020”.

2018-08-28 12:29:09
Zarządzenie Nr 1923/301/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

2018-08-28 12:14:35
Zarządzenie Nr 1919/297/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa placu zabaw, bieżni i małej architektury przy ulicy Świętojańskiej 11 w Rumi z podziałem na II części” – II przetarg.

2018-08-28 12:10:27
Zarządzenie Nr 1920/298/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla części 2,4,5 postępowania na „Wykonanie robót remontowo - budowlanych  w 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  przy ul. Kombatantów 17,23,25,27,29 , ul. Sabata 7, ul. Zakole 6 w Rumi, dla realizacji projektu pn.  „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” – ETAP I, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0013-/17-00), w podziale na 7 części”:

2018-08-28 12:06:37
Zarządzenie Nr 1918/296/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku

W sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn. „Budowa ulicy Chodkiewicza w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej”                 w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem                    i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00)”.

2018-08-28 11:46:29
Zarządzenie Nr 1916/295/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług transportowych przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy Rumia do/z szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”.

2018-08-28 11:41:06