Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1670/49/2018 z dnia 1lutego 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Integracji Społecznej w Rumi.

2018-06-01 13:34:07
Zarządzenie Nr 1698/77/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1490/531/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

2018-05-08 08:33:47
Zarządzenie Nr 1682/61/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku

2018-05-07 14:58:04
Zarządzenie Nr 1688/67/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2018  

2018-03-22 11:31:13
Zarządzenie Nr 1681/60/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu własności nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Śląskiej.

2018-03-22 10:34:33
Zarządzenie Nr 1694/73/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2018-03-22 10:20:11
Zarządzenie Nr 1697/76/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2018 rok.

2018-03-22 09:23:04
Zarządzenie Nr 1693/72/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu pn. „Układanie płyt drogowych typu YOMB na drogach gruntowych Miasta Rumi w roku 2018”

 

2018-03-06 12:22:56
Zarządzenie Nr 1687/66/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego w Rumi” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00)”

2018-03-06 12:08:44
Zarządzenie Nr 1699/78/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni betonowych dróg na terenie miasta Rumi w 2018 roku”

2018-03-06 12:03:39