Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/55/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa w latach 1944-1990 lub współpracy z tymi instytucjami
2007-04-10 15:13:00
Uchwała Nr IX/54/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta Rumi
2007-04-10 15:03:00
Uchwała Nr IX/53/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Poprawa warunków zdrowotnych i promocja zdrowia poprzez utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecęcej w Rumi"
2007-04-10 14:58:00
Uchwała Nr IX/52/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Rumi Nr V/33/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Rumia w projekcie p.n. "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Rumia, Reda i Wejherowo)

2007-04-10 14:53:00
Uchwała Nr IX/51/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała Nr IX/51/2007
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 marca 2007 roku.

w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo – finansowego na 2007 rok stanowiącego wykonanie postanowień Uchwały Nr XXXIII/336/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Kultury Miasta Rumi w latach 2005 – 2012”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172 poz. 1441), w związku z Programem Rozwoju Kultury Miasta Rumi w latach 2005 – 2012, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/336/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 r. Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1

Do „Programu Rozwoju Kultury Miasta Rumi w latach 2005-2012” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/336/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004r. przyjmuje się harmonogram rzeczowo – finansowy na 2007 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Witold Reclaf

 Zalacznik (37KB)
2007-04-10 14:48:00
Uchwała Nr IX/50/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2007 rok stanowiącego postanowienie wykonania uchwały Nr XXXII/33/2004 RAdy Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Rumi w latach 2005-2012"
2007-04-10 14:32:00
Uchwała Nr IX/49/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
2007-04-10 14:30:00
Uchwała Nr IX/48/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2007 rok do uchwały Nr XXXII/325/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia "Startegii rozowju oświaty Miasta Rumi na lata 2004-2010"
2007-04-10 14:26:00
Uchwała Nr IX/47/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu "Rumia-bezpieczne miasto" na rok 2007.
2007-04-10 14:19:00
Uchwała Nr IX/46/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2007-04-10 14:17:00