Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/208/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Rumi.

2016-03-01 14:07:20
Uchwała Nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 konkurs dla działania 2.5 Poprawa jakości
środowiska miejskiego w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych
na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego”

2016-03-01 14:06:44
Uchwała Nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Rumi na lata 2016-2018, jako wkładu
własnego na realizację projektu pod nazwą „Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych na terenie Gminy
Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 konkurs dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w
ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian

2016-03-01 14:05:58
Uchwała Nr XXI/205/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia i udzielania z tego
tytułu bonifikat.

2016-03-01 14:05:00
Uchwała Nr XXI/199/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2016-03-01 14:02:51
Uchwała Nr XXI/200/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

2016-03-01 14:02:03
Uchwała Nr XXI/201/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych
innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert w Gminie Miejskiej
Rumia

2016-03-01 14:01:53
Uchwała Nr XXI/202/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu zadań Programu „Rumia – Bezpieczne Miasto” na rok 2016

2016-03-01 14:01:44
Uchwała Nr XXI/204/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Różanej.

2016-03-01 14:01:23
Uchwała Nr XXI/203/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

2016-03-01 14:00:42