Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/106/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2015-09-03 08:28:10
Uchwała Nr XIII/105/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2015-09-03 08:27:49
Uchwała Nr XIII/104/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2015-09-03 08:27:29
Uchwała Nr XIII/109/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie przystąpienia do wspólnych działań z Gminą Miasta Redy na rzecz ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody realizowanych na terenie Miasta Rumi i Redy.

2015-09-02 09:26:15
Uchwała Nr XIII/108/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pod nazwą „Ochrona, różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego” konkurs dla działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2015-09-02 09:25:23
Uchwała Nr XIII/107/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

2015-09-02 09:24:09
Uchwała Nr XIII/103/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę LII/568/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych Gminy Rumia

2015-09-02 09:18:50
Uchwała Nr XIII/102/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia i udzielania z tego tytułu bonifikat.

2015-09-02 09:12:44
Uchwała Nr XIII/101/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/380/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

2015-09-02 09:10:39
Uchwała Nr XIII/100/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2015-09-02 09:09:05