Or.210.4.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urząd Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony realizacji projektu Nr RPPM.10.03.01-22-0100/16 i Nr RPPM.10.03.01-22-0101/16 maksymalnie 15 miesięcy 

 
 

 Or.210.4.2019

 

BURMISTRZ  MIASTA  RUMI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej

Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

w pełnym wymiarze czasu pracy

na czas określony realizacji projektu Nr RPPM.10.03.01-22-0100/16 i Nr RPPM.10.03.01-22-0101/16 maksymalnie 15 miesięcy

 

 

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy znajduje się w budynku na pierwszej kondygnacji budynku, w którym możliwość skorzystania z windy dotyczy wyłącznie z „poziomu 0” na poziom ulicy i odwrotnie. Wykonywanie obowiązków wiąże się jednak z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku urzędu oraz z wychodzeniem w teren.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2019 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    niekaralność za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    nieposzlakowana opinia,

5)    wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne (profil – specjalność): budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka, elektromechanika lub inne techniczne pokrewne,

6)    co najmniej trzyletni staż pracy dla stanowiska Inspektora i stanowiska Podinspektora z wykształceniem średnim,

7)    znajomość ustawy Prawo budowlane,

8)    znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii,

9)    znajomość ustawy Prawo energetyczne

10) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)    uprawnienia budowlane lub sanitarne umożliwiające pełnienie funkcji inspektora nadzoru,

2)    znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego,

3)    znajomość obsługi komputera w środowisku Word i Excel

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1)    prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji OZE w budynkach i miejscach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych, w tym w szczególności:

a)    przygotowanie inwestycji,

b)    koordynacja i nadzorowanie przebiegu prowadzonych inwestycji,

c)     uczestniczenie w odbiorach końcowych robót budowlanych, przekazywanie zakończonych inwestycji użytkownikom wraz z dokumentacją oraz sporządzanie protokołów OT i PT,

d)    udział w przeglądach technicznych w okresie trwania gwarancji,

e)     rozliczenie inwestycji,

f)     pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót budowlanych i inwestycyjnych realizowanych przez gminę w przypadku posiadanych uprawnień,

2)    prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem materiałów umożliwiających udzielanie zamówień publicznych w sprawach objętych zakresem działania wydziału, w tym współpraca z Referatem Zamówień Publicznych w zakresie ustalonym w Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rumi, uczestniczenie w komisjach przetargowych,

3)    uczestnictwo w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne, rozliczanie zadań, współpraca w tym zakresie z Referatem Funduszy Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Rumi,

4)    przygotowywanie akt do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)    sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu spraw realizowanych na zajmowanym stanowisku,

6)    prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek zainteresowanego,

7)    sporządzanie pism na potrzeby Wydziału,

8)    pełnienie zastępstwa podczas nieobecności inspektora Wydziału Inżynierii Miejskiej,

9)    wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie działania Wydziału.

 

Wymagane dokumenty:

1)         życiorys (CV),

2)         list motywacyjny,

3)         kserokopie świadectw pracy, w przypadku wcześniejszego zatrudnienia,

4)         kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)         kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)         oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)         inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,

10)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę –  marzec 2019 r.

- pierwsza umowa o pracę na czas określony zostanie zawarta na okres trzech miesięcy,  umowy na dalszy okres  zostaną zawarte zgodnie z przepisami art. 251 Kodeksu pracy,

-  w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych,

-  pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Rumi,  84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej” w terminie do dnia  26 lutego 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm)”.

Klauzula informacyjna, zgodna z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Rumia, dnia  12.02.2019 r.

z up. Burmistrza

Marcin Kurkowski

Zastępca Burmistrza

 

Załączniki

klauzula_informacyjna_4-2019.docx

Data: 2019-02-12 15:20:58 Rozmiar: 17.68k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2019-02-12 15:13:16
Czas publikacji: 2019-02-12 15:20:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak