Or.210.3.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Główny specjalista– Pełnomocnik ds. inwestycji Urząd Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy 

 
 

Or.210.3.2019

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  RUMI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Główny specjalista– Pełnomocnik ds. inwestycji

Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy znajduje się w budynku, w którym nie ma windy. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po budynku urzędu i terenie gminy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2019 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe techniczne,

6)      co najmniej czteroletni staż pracy,

7)      znajomość ustawy Prawo budowlane,

8)      znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

9)      znajomość ustawy o finansach publicznych,

10)  znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

  1. Wymagania dodatkowe:

1)    co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej,

2)    posiadanie doświadczenia zawodowego w branżach budowlanych,

3)    umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/    właściwa i terminowa realizacja zadań,

2/    wykonywanie zadań z zakresu spraw objętych zakresem działania stanowiska, w szczególności:

a)       opracowywanie propozycji do projektów planów i programów rozwojowych,

b)       wykonywanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,

c)       przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji zlecanych przez Burmistrza lub wynikających z obowiązujących przepisów,

d)       przygotowywanie projektów aktów stanowionych przez organy miasta,

e)       udzielanie wszechstronnej pomocy Radzie i Komisjom Rady,

f)        prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków obywateli, przygotowywanie projektów odpowiedzi w tych sprawach oraz przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

g)       współdziałanie z organami samorządy terytorialnego i administracji rządowej w zakresie swej właściwości,

h)       organizowanie i podejmowanie we współdziałaniu z pełnomocnikiem, niezbędnych przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych

3/   inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań rozwojowych i inwestycyjnych Miasta,

4/  współpraca z merytorycznymi komórkami Urzędu w zakresie pozyskiwania środków do realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne,

5/  koordynowanie działań inwestycyjnych podejmowanych przez inne podmioty z działaniami inwestycyjnymi Miasta,

6/  współpraca z merytorycznymi komórkami Urzędu w zakresie pozyskiwania inwestorów,

7/  inicjowanie i sporządzanie wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych zadań inwestycyjnych,

8/  współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie inicjatyw inwestycyjnych,

9/  archiwizowanie dokumentów związanych z zakresem działania stanowiska.

  1. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,

10)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę –  marzec 2019 r.

- umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku,

-  w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych,

-  pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Rumi,  84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko Głównego specjalisty – Pełnomocnika ds. inwestycji” w terminie do dnia 22 lutego 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 z późn. Zm.)”.

Klauzula informacyjna, zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Rumia, dnia  08.02.2019 r. 

z up. Burmistrza

Marcin Kurkowski

Zastępca Burmistrza

 
Liczba odwiedzin : 121
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2019-02-08 15:04:42
Czas publikacji: 2019-02-08 15:04:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak