Zarządzenie Nr 91/45/2019/A z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.),  art. 15 ust. 2a, 2b i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.), działu X „Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/709/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” zarządza się, co następuje:

 § 1

Powołuje się Komisję Konkursową, w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w zakresie ogłoszonym w § 1 pkt 5 Zarządzenia Nr 2041/418/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofertna realizację zadań publicznych  Gminy Miejskiej Rumia w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zmienionego Zarządzeniem Nr 85/39/2019 z dnia 17 stycznia 2019r.

  § 2

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Rumi składa się z przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Rumi oraz przez Organizacje Pozarządowe.  

  § 3

Powołuje się  Komisję  Konkursową, zwaną w dalszej części Komisją do oceny ofert dotyczących działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w składzie:

1) Ariel Sinicki – przedstawiciel Burmistrza Miasta – przewodniczący komisji,

2) Brygida Lezner – przedstawiciel Burmistrza Miasta,

3) Teresa Hebel – przedstawiciel Burmistrza Miasta,

4) Irena Gaj – przedstawiciel Burmistrza Miasta,

5) Grażyna Wołoszyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

6) Mieczysław Grzenia – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

7) Danuta Sosnowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

8) Bogumiła Raczkowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

§ 4

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez pracownika Urzędu Miasta.

2. Protokoły posiedzeń oraz inne dokumenty Komisji przechowywane są w zbiorze akt Referatu Kultury i Sportu.

 § 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Rumia

Michał Pasieczny

 

 
Liczba odwiedzin : 7
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2019-02-08 14:26:57
Czas publikacji: 2019-02-08 14:33:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak