pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, w rejonie ul. Artura Grottgera, 

 
 

Burmistrz Miasta Rumi

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

 

Nieruchomość położona w Rumi w rejonie ul. Artura Grottgera, oznaczona jako działka nr 9/6 o pow. 241 m2, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033847/6, obręb 9.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi na obszarze położonym pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, działka nr 9/6 leży w terenie oznaczonym symbolem A14.MN, U1 - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nieuciążliwe, niezakłócające funkcji mieszkaniowej; usługi związane z ogrodnictwem uznaje się za zgodne z planem; w strefie eksponowanej pierzei miejskiej wyznaczonej na rysunku planu dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW GD1W/00033847/6 ustanowiona została w dniu 17.01.2019r. aktem notarialnym odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz OPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, polegająca na prawie korzystania z części działki nr 9/6 obr. 9.

W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033847/6 widnieje wzmianka nr REP.C./NOTA/40851/19 – 2019.01.17, DZ.KW./GD1W/970/19/1 - 2019.01.18 o wpisie ww. służebności przesyłu. Dział IV księgi wieczystej KW GD1W/00033847/6 jest wolny od wpisów.

 

Cena wywoławcza 71.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium – 7.100,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie – 710,00 zł.

 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2019 roku

o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki nr 9/1, nr 3/18 i nr 8/5 obręb 9, położonych w Rumi w rej. ul. Artura Grottgera. 

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Ze względu na cechy działki nr 9/6 o pow. 241 m2, obręb 9, położonej w Rumi w rejonie ul. Artura Grottgera, w tym jej kształt i powierzchnię, zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.   

Osoby zgłaszając uczestnictwo w przetargu, zobowiązane są do złożenia do dnia 8 marca 2019 roku, w pokoju 204 (Sekretariat) Urzędu Miasta Rumi pisemnego oświadczenia, że są właścicielami nieruchomości przyległej i wyrażają wolę przystąpienia do przetargu. 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 8 marca 2019 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 11 marca 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.  

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.              

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

            Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/679-65-24 oraz w pokoju 106 Urzędu Miasta Rumi.

 

 

Rumia, dnia 05.02.2019r.

 
Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Jakub Mroczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Jażdżewska-Reszka
Czas wytworzenia: 2019-02-08 09:25:24
Czas publikacji: 2019-02-08 09:25:24
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-08