Wersja archiwalna

Obwieszczenie o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i rozbiórki sieci kablowej w okolicach ul. Dąbrowskiego 

 
 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, że w dniu 06.12.2018 r. została wydana decyzja

  • umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla części terenu  objętego aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XLV/595/2018 w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców - ETAP I- dotyczy działki nr 67/8 oraz nr 69/2 obr.15 w Rumi;
  • ustalająca warunki oraz szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych dla realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

 

budowie i rozbiórce elektroenergetycznej sieci kablowej SN- 15kV relacji GPZ- Rumia – T-4154 Rumia Dąbrowskiego, na obszarze wyznaczonym na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta  Rumi: bip.rumia.pl oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi.

 

Sygnatura sprawy UA.6733.22.2018.AK/DCM                 

 
Liczba odwiedzin : 9
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Kamilla Szyndel
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamilla Szyndel
Czas wytworzenia: 2018-12-07 10:02:01
Czas publikacji: 2018-12-07 10:02:01
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-22