1. Informacje o Radzie Miejskiej Rumi 

 
 

Rada Miejska Rumi składa się z 21 radnych, kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej,  między innymi: uchwalanie statutu gminy, powoływanie i odwoływanie na wniosek burmistrza skarbnika miasta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, wznoszenia pomników, nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.

Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Rada Gminy kontroluje działalność Burmistrza Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

Rada Gminy rozpatruje skargi na działania Burmistrza Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Rada Gminy obraduje na sesjach zwyczajnych i zwoływanych w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje zwyczajne Rady Miejskiej Rumi odbywają się zgodnie z planem pracy w ostatni czwartek każdego miesiąca. Obrady są jawne.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy określa Statut Gminy.

 
Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Jagoda Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Jagoda Kaczmarek
Czas wytworzenia: 2018-12-04 13:39:04
Czas publikacji: 2018-12-07 11:00:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak