Nabór na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadrowo-finansowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi - wersja poprawiona 

 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  3 /2018

z dn. 10 września 2018 r.

 

 

Ogłoszenie o  naborze na  stanowisko urzędnicze

Referent ds. kadrowo-finansowych

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referent ds. kadrowo-finansowych

 

I.  Określenie stanowiska:

    1)  umowa o pracę na czas określony.

    2)  wymiar czasu pracy – pełen etat

    3)  warunki pracy: praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 

 

II.  Podstawowe wymagania:

       1)  obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

            lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych 

            lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

            terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

      2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

      3)   niekaralność za przestępstwo umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      4)   wykształcenie min. średnie

      5)  co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku dot. kadr i płac

      6)   znajomość przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 26.06.1974r kodeks pracy (j.t. Dz. U z 2018r. poz. 917 ze zm.), ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych            

  7)  wiedza w zakresie przypisanych do stanowiska zadań,

       8)  odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

       9)  biegła znajomość programów komputerowych Microsoft Office.

 

 

II Wymagania dodatkowe :

1)       preferowane doświadczenie na pokrewnym stanowisku.

  2)  znajomość obsługi komputera, programu  płatnik, pakiet office

  3)  umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, zdyscyplinowanie,

       odpowiedzialność  oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

  4)  komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność,

  5)  odporność na sytuacje stresowe,

  6)  uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze współpracownikami,

  7)  umiejętność pracy w zespole,

  8) preferowane doświadczenie na pokrewnym stanowisku.

 

 

III.  Do zakresu zadań referenta ds. kadrowo-finansowych należeć będzie w szczególności:

  1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników MOSIR,
  2. zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie z ZUS ,
  3. sprawozdawczość statystyczna dot. spraw pracowniczych,

4.  pełna obsługa  umów zleceń,

5.  sporządzanie list płac, raportów miesięcznych RMUA,

6.  sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ,

7.  rozliczanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego

     od osób fizycznych,

8.  obsługa ZFŚS, ryczałty ,delegacje..,

9.  prowadzenie dokumentacji osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych,

10. współpraca z Głównym Księgowym Ośrodka

 

 

IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko referenta ds.kadrowo-finansowcyh wymagane 

       są następujące dokumenty:

 

a)       życiorys (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       dokument poświadczający wykształcenie,

d)       kserokopie świadectw pracy, potwierdzenie stażu pracy

e)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f)         oświadczenie o niekaralności,

g)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

h)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji ( „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze- referenta ds. kadrowo-płacowych  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi” ).

 

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę : 01.11.2018r

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kadrowo-finansowych w terminie

do dnia  25.09.2018 r.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Rumi lub przesłać pocztą na adres: 84-230 Rumia, ul. Mickiewicza 49

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. kadrowo-finansowych”  

w terminie do 25.09.2018 roku do godziny  15.00.

 

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wskazane stanowisko bez podania przyczyn.

Inne informacje:

1)       kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie naboru,

2)       oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,

3)       kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności,

4)       dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 771-17-36 lub 37 wew. 204.

 

 

                                                                                                                                     Dyrektor
                                                                                                                  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                                                                                                                                      w Rumi

                                                                                                                              

                                                                                                                  

                                                                                                                                     Jolanta Król

 

Załączniki

Ogłoszenie o wynikach naboru

Data: 2018-10-12 08:50:44 Rozmiar: 56.72k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 48
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Styn
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Król
Czas wytworzenia: 2018-09-17 13:25:08
Czas publikacji: 2018-10-12 08:50:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak