SP.1100.08.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA DZIAŁU REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ (umowa na czas określony ) w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi 

 

 

  Rumia, dnia 10.08.2018 r.

SP.1100.08.2018

 

 

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIKA DZIAŁU REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

(umowa na czas określony )

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 10 SIERPNIA 2018 ROKU

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o specjalności: zarządzanie projektami, zarzadzanie, prawo, administracja, ekonomia, socjologia, praca socjalna, pedagogika.
 2. co najmniej 5-letni staż pracy ,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku pracy,
 2. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,
 3. umiejętność planowania i organizacji pracy, komunikatywność, sumienność, samodzielność,

 

3.Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

 

 1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych Działu, które zostały określone w regulaminie organizacyjnym.
 2. Nadzór nad prowadzeniem poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego  i zawodowego w Dziale.
 3. Organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym w Dziale.
 4. Współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających
  z procesu  reintegracji zawodowej i społecznej uczestników projektów.
 5. Nadzór nad realizacją planów pracy uczestników KIS.
 6. Przedkładanie sprawozdania Dyrektorowi MOPS z działalności i efektów reintegracji społecznej i zawodowej.
 7.  Określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod w Dziale.
 8. Nadzór i wsparcie merytoryczne nad pracownikami w Działu.
 9. Analiza i zatwierdzanie dokumentacji sporządzanej przez pracowników.
 10. Nadzór nad inicjowaniem działań zmierzających do zapobiegania degradacji osób
  i rodzin objętych wsparciem Działu.
 11. Nadzór nad współpracą z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 12. Nadzór nad prawidłową realizacją projektów, zgodnie z harmonogramem zadań i budżetem projektów.
 13. Nadzór nad właściwą i terminową realizacją zadań.
 14. Reprezentowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi.
 15. Nadzór nad sporządzaniem wniosku o płatność.
 16. Nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu zakończoną raportem końcowym, podsumowującym realizację działań w każdym kolejnym roku budżetowym.
 17. Organizacja i wdrażanie działań promocyjnych na rzecz projektów.
 18. Nadzór nad opracowaniem dokumentów sprawozdawczych i informacyjnych.
 19. Nadzór nad wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SL2014 w ramach realizowanych zadań określonych w realizowanych projektach.
 20. Współdziałanie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 21. Nadzór nad współpracą z pełnomocnikami Burmistrza ds. Projektów Zintegrowanych.
 22. Nadzór nad współpracą Działu w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz stosowania regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której  mowa w art. 4  pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz  907 z póz. zm.) tj. 30 000 Euro.
 23. Przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych
  i dokonywania wydatków.
 24. Nadzór nad spotkaniami informacyjnymi z uczestnikami projektów.
 25. Realizowanie z należytą starannością zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego MOPS,
 26. Prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,  przestrzeganie tajemnicy służbowej, zawodowej w szczególności ochrona danych przed niepowołanym dostępem, nielegalnym ujawnień lub pozyskaniem.
 27. Przestrzeganie przepisów BHP, p/poż, regulaminu pracy, zarządzeń wewnętrznych Dyrektora MOPS i innych przepisów prawa.
 28. Zarządzanie oraz prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem MOPS.
 29. Wykonywanie innych czynności oraz poleceń Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ul. Starowiejska 46

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – curriculum vitae zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  (tj. Dz.U. z  2016 poz. 1666)    tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy;
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia   publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 10. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;

kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1260). jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z Ustawą  o Ochronie Danych Osobowych  z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą
o pracownikach samorządowych  z dnia 21 listopada 2008 r.  (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1260).

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone.

Informujemy, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rumi ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2)    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, którym jest Pani Grażyna Kawczyńska:
e – mail iodo@mops.rumia.pl.

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja zadań pracodawcy związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko określone niniejszym ogłoszeniem

4)    podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby.

5)    podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest uczestniczenie w procesie naboru,

6)    posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz mam prawo do bycia zapomnianym,  gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

7)    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 10 lat od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z  art. 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy - Kodeks Cywilny), przy czym dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane przez okres 7 miesiąca/y od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci mogą dokonywać odbioru swoich dokumentów. MOPS w Rumi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku rekrutacji nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.  

9)    Dane osobowe  mogą być udostępniane tylko podmiotom kontrolnym w zakresie prawa pracy.

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Wymiar czasu pracy: pełen etat

W czasie zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych  z dnia 21 listopada 2008 r.  (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1260).

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę  sierpień /wrzesień 2018 r. 

Z kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony trzech miesięcy, następnie jednego roku i ostatecznie na czas nieokreślony.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych  osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, 

84-230 Rumia, ul. Ślusarska 2 do dnia 20.08.2018 r., z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Reintegracji Społecznej i Zawodowej  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi.  Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w miesiącu lipcu 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej/powyżej* 6%.

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                Rumia, dnia 10.08.2018 r.

                                                                                                                                    Gabriela Konarzewska   

 

                                                                                                                                     Dyrektor  Miejskiego

                                                                                                                             Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

 

Załączniki

wymogi formalne-10.doc

Data: 2018-09-21 12:52:32 Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 274
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Sałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Urbaniak-Bach
Czas wytworzenia: 2018-08-10 15:24:04
Czas publikacji: 2018-09-21 12:52:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak