NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

im. Janusza Korczaka w Rumi

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Podstawa prawna:

a)     art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018.1260)

b)     art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sirepnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017. 2077 ze zm.)

c)      art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 drudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 i 949 ze zm.)

I.Przedmiot naboru:

Stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi.

II. Warunki pracy na stanowisku:

a)     wymiar zatrudnienia – pełen etat (40 godzin tygodniowo)

b)     czas pracy – 8 godzin

c)      umowa o pracę na czas określony, w perspektywie – umowa na czas nieokreślony

d)     specyfika pracy: praca biurowa (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami)

e)     planowane zatrudnienie – od 1 września 2018 r.

III. Zakres obowiązków:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

i finansowych.

IV. Wymagania niezbędne:

Głównym księgowym, może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

5) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym środowisku

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią

8) spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

-  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

V. Wymagania dodatkowe

1) minimum 6-letni staż pracy,

2) co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku księgowego w jednostkach oświatowych,

3) znajomość programów finansowo-księgowych,

4) znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych

5) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

6) znajomość przepisów podatkowych,

7) znajomość przepisów płacowych,

8) znajomość przepisów ZUS i PFRON

9) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

10) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole,

11) znajomość programów firmy ProgMan będzie dodatkowym atutem.

12) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

13) sumienność, dokładność, odpowiedzialność,

14) umiejętności pracy w zespole,

15) umiejętności rozwiązywania problemów,

VI. Zakres wykonywanych zadań:

1) prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

6) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,

7) kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,

8) dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,

9) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,

10) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

11) sprawy związane z ubezpieczeniem majątku i mienia,

12) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,

13) sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS, plan i sprawozdawczość z funduszu, przekazywanie naliczonego odpisu oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń, ewidencjonowanie i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.

14) nadzór nad naliczeniem i wypłatą wynagrodzeń oraz nad terminowym naliczaniem i odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS.

15) czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowanie w tym względzie pracowników.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu kontaktowego oraz adresu do korespondencji)

2) życiorys zawodowy

3) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania danego stanowiska

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o sobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny” o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe)

7) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) podpisaneoświadczeniaotreści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000); oraz: „Jestem świadomy/-a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do potrzeb rekrutacji”. 

9) w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

1) Termin: do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

2) Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rumi.

3) Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Świętojańska 11 84-230 Rumia (lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły).

IX. Inne informacje

1) Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane.

2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00.

3) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

5) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowani.

6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do akt osobowych.

7) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

8) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 671 06 45.

9) Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

10) Informacja o wynikach naboru  będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rumi oraz na stronie internetowej szkoły

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka z  siedzibą  przy ul. Świętojańskiej 11 w Rumi.

Dane kontaktowe:

84-230 Rumia ul. Świętojańska 11

tel. (+48) (58) 671 06 45

e-mail: gim2rum@interia.pl/sp4rumia@interia.pl

  •  Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rumi
  • Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
  • Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  Szkoły oraz na stronie internetowej  szkoły  na okres co najmniej 3 miesięcy. 
  • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawodo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić  w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
  • W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.
  • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 144
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2018-08-09 14:21:05
Czas publikacji: 2018-08-09 14:21:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak