Zarządzenie Nr 1930/308/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 roku 

 

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  Rumi

 

Zarządzenie Nr 1930/308/2018

Burmistrza Miasta  Rumi

z dnia 08 sierpnia 2018 roku

 

 

 

                                                                w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  Rumi

 

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Rumi stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1479/520/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Rumi, zmienionym Zarządzeniem Nr 1530/9/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

㤠2

5/    ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  /Dz.U. z 2018 r., poz.1260/,

6/    rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. z 2018 r. poz.936/.”;

2)   załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Rumi z dnia 04 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3)   załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Rumi z dnia 04 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podpisania zarządzenia w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rumi i podania go do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

                                            

                                                                                            

 

             wz. Burmistrza

 

 

             Marcin Kurkowski        

          Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik Nr 1-2018-sierpień 2018.doc

Data: 2018-08-08 13:33:40 Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

Załącznik Nr 2-2018-sierpień 2018.doc

Data: 2018-08-08 13:33:40 Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 155
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Sałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2018-08-08 12:26:53
Czas publikacji: 2018-08-08 13:33:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak