Or.210.24.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor lub Podinspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy 

 
 

Or.210.24.2018

BURMISTRZ  MIASTA  RUMI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 Inspektor lub Podinspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska  

Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy położone jest na „poziomie 1” budynku.  Wykonywanie obowiązków wiąże się
z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku Urzędu, w którym nie ma windy oraz wychodzeniem w teren.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2018 roku, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    niekaralność za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    nieposzlakowana opinia,

5)    wykształcenie średnie lub wyższe,

6)    co najmniej trzyletni staż pracy dla stanowiska Inspektora i stanowiska Podinspektora z wykształceniem średnim,

7)    znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego,

8)    znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

9)    znajomość ustawy ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

10)  znajomość ustaw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

  1. Wymagania dodatkowe:

1)    posiadanie kilkuletniego doświadczenia zawodowego z zakresu zadań objętych przedmiotowym naborem,

2)    wykształcenie wyższe magisterskie - profil (specjalność): prawo, administracja, ekonomia

3)    znajomość obsługi komputera w środowisku Word i Excel.

 

 

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    prowadzenie spraw związanych z wnioskami obywateli o przyznanie lokali komunalnych,

2)    prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych o eksmisji,

3)    współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie przyznawania lokali komunalnych,

4)    prowadzenie spraw związanych z najmem komunalnych lokali mieszkalnych, socjalnych, chronionych,

5)    prowadzenie spraw związanych z nadbudową lub adaptacją na cele mieszkalne pomieszczeń strychowych w budynkach stanowiących własność gminy,

6)    prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych, w tym ich modernizacji i przebudowy, zakłócania spokoju przez najemców ,

7)    prowadzenie spraw związanych z odraczaniem, umarzaniem i rozkładaniem na raty należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz prowadzenie spraw związanych z postępowaniem windykacyjnym w sprawach zaległości czynszowych,

8)    współpraca z Administracją Budynków Komunalnych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz udziałem gminy w nieruchomościach wspólnych,

9)    współpraca z zarządcami nieruchomości w zakresie spraw mieszkaniowych,

10)  prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta we wspólnotach mieszkaniowych,

11)  udział w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych,

12)  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z zakresu dodatków mieszkaniowych,

13)  przeprowadzanie wizji lokalnych w sprawach mieszkaniowych,

14)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków z zakresu pracy Wydziału, nadzór nad właściwym i terminowym udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski oraz współpraca z Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym w tym zakresie,

15)  wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie działania Wydziału.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (CV),

2)    list motywacyjny,

3)    kserokopie świadectw pracy, w przypadku wcześniejszego zatrudnienia,

4)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)    inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,

10)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę –  sierpień 2018 r.

- umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku,

-  w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych,

-  pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Rumi,  84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor lub Podinspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska” w terminie do dnia  26 lipca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.

Klauzula informacyjna, zgodna z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.                                                       

Rumia, dnia  12.07.2018 r.

z up. Burmistrza

Marcin Kurkowski

Zastępca Burmistrza

 

Załączniki

klauzula informacyjna PGMOŚ.docx

Data: 2018-07-12 14:29:33 Rozmiar: 17.65k Format: .docx Pobierz

Inform.o wyniku naboru 24-2018.docx

Data: 2018-08-03 13:26:44 Rozmiar: 16.64k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 763
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2018-07-12 14:29:33
Czas publikacji: 2018-08-03 13:26:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak