SP.1101.11.201 REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Dziale Wsparcia Środowiskowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi 

 

 

  Rumia, dnia 12.06.2018 r.

SP.1101.11.2018

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony w celu zastępowania pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 12.06.2018 ROKU

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zgodne z art. 116  oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 930),
 1. obywatelstwo polskie,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu postepowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku pracy,
 2. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,
 3. umiejętność planowania i organizacji pracy, komunikatywność, sumienność, samodzielność,

 

 1. Zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku:
 1. Prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentów w celu udzielenia pomocy.
 4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wraz z kompletem dokumentacji.
 5. Opracowywanie i realizacja kontraktów socjalnych.
 6. Opracowywanie bilansu potrzeb oraz prowadzenie wymaganej sprawozdawczości.
 7. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 8. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.
 9. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 10. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 11. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 12. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
 13. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 14. Podejmowanie działań w kierunku ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób korzystających z pomocy społecznej.

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi.

4. Wymagane dokumenty:

 1.   życiorys – curriculum vitae zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974  r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy,
 10. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. tj. z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z póż. zm.) o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z Ustawą  o Ochronie Danych Osobowych  z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą
o pracownikach samorządowych  z dnia 21 listopada 2008 r.  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z póz. zm.).

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone.

Informujemy, że:

do 24 maja 2018 r.:

1) Administratorem Danych jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia.

2) Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z przeprowadzeniem naboru.

3) Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych odbiorcom.

4) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5) Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.            

od 25 maja 2018 r.:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rumi ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e – mail iodo@mops.rumia.pl.

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja zadań pracodawcy związanych z przeprowadzeniem naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4)   podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa wskazane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z póż. zm.) i ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z póź.. zm.),

5)   podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest uczestniczenie w procesie rekrutacji,

6)   posiada Pani/Pan prawo do:

a)    żądania od Administratora dostępu do bycia poinformowanym, dostępu do swoich danych  osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b)   wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7)   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez MOPS w Rumi przez okres w jakim będzie prowadzony proces rekrutacji oraz przez okres miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. MOPS w Rumi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku rekrutacji nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

9)   Dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom kontrolnym w zakresie prawa pracy.

10)    Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

Wymiar czasu pracy: pełen etat

W czasie zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych  z dnia 21 listopada 2008 r.  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z póz. zm.).

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę czerwiec  2018 r. 

Z kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych  osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, 

84-230 Rumia, ul. Ślusarska 2, z dopiskiem: dotyczy rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego zatrudnionego w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi.  Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w miesiącu maju 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej/powyżej* 6%.

                                                                                                                                  Rumia, dnia 12.06.2018 r.

                                                                                                                                     Gabriela Konarzewska

                                                                                                                                      Dyrektor  Miejskiego

                                                                                                                             Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

 

Liczba odwiedzin : 145
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Sałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Urbaniak-Bach
Czas wytworzenia: 2018-06-13 07:50:10
Czas publikacji: 2018-06-13 07:50:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak