Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi” Etap 2: „Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia bieżni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00).  

 

Poniżej zamieszcza się informację z otwarcia ofert

 

W dniu 19.06.2018 r., została zamieszczona zmiana siwz i ogloszenia, informacje poniżej.

UWAGA UWAGA ! Dnia 12.06.2018r. uległ termin składania i otwarcia ofert, poniżej zamieszcza się informację.

Uwaga! Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert, poniżej zamieszcza się informację dotyczącą zmian.

Uwaga! Ponownie zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert, poniżej zamieszcza się informację dotyczącą zmian.

Uwaga! Ponownie zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert, poniżej zamieszcza się informację dotyczącą zmian. Nowy termin składania i otwarcia ofert 15.06.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 557915-N-2018  z dnia 2018-05-14 r.    
   
   

                  
            Gmina Miejska Rumia: wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi” Etap 2: „Budowa  kanalizacji deszczowej dla odwodnienia bieżni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00).
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  Roboty budowlane
         
         
            Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe          
         
            Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego          
         
            Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej            
           
              Tak            
           
            Nazwa projektu lub programu            
            Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00).          
         
            O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych            
           
              Nie
           
           
            Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)            
                     
         
            SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY          
         
            Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający            
           
              Nie
           
            Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania            
           
              Nie                           
            Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:                        
            Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających            
           
              Nie            
           
            Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:            
                       


            Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej            
           
              Nie
           
            W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:                        
            Informacje dodatkowe:                        
         
         
           
              I. 1) NAZWA I ADRES:               Gmina Miejska Rumia, krajowy numer identyfikacyjny               52525700000, ul.               ul. Sobieskiego                7                             ,               84230                 Rumia, woj.               pomorskie, państwo               Polska, tel.               586 719 410, e-mail               zamowieniapubliczne@um.rumia.pl, faks               586 796 517.              
              Adres strony internetowej (URL): www.bip.rumia.pl              
                Adres profilu nabywcy:
               
             
                Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne                 www.rumia.pl                    
           
              I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
              Administracja samorządowa                
                                      
           
                              I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):                            
                Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym                 w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):                
                             
           
           
                              I.4) KOMUNIKACJA:                            
              Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)              
                Tak
               
                www.bip.rumia.pl              
             
              Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia              
                Tak                
                www.bip.rumia.pl              
             
              Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem              
                Nie                
                             
             
              Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:              
              Elektronicznie              
                Nie
               
                adres                
                             
             
             
                Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                
                Nie                                    
                  Inny sposób:                  
                                 
                Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:                
                Tak                
                  Inny sposób:                  
                  forma pisemna                
               
                Adres:                
                Sekretariat Urzędu - pok.204 Urząd Miasta w Rumi, ul. Sobieskiego 7              
             
              Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne              
                Nie                
                Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)                
                             
           
         
         
                          SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                      
         
           
             
              II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
              wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi” Etap 2: „Budowa  kanalizacji deszczowej dla odwodnienia bieżni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00).              
              Numer referencyjny:               ZP.271.21.2018              
              Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny              
             
                Nie                               
             
              II.2) Rodzaj zamówienia:

              Roboty budowlane              
              II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych              
              Zamówienie podzielone jest na części:              
             
                Nie                                   
                  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:                  
                                                                       
             
                Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:                
                               
                Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:                
                               
             
             
                              II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia               (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:              
              Zamówienia jest częścią zamówienia nr ZP.271.22.2018, które zostanie przeprowadzone odrębnym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”. Etap 1, 3, 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi” Etap 2: „Budowa  kanalizacji deszczowej dla odwodnienia bieżni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) budowę kanalizacji zewnętrznej kielichowej z rur PVC U SN 4 ø zew. 250 mm – 102 m, 2) budowę kanalizacji zewnętrznej kielichowej z rur PVC U SN 4 ø zew. 160 mm – 57,53 m, 3) budowę kanalizacji zewnętrznej kielichowej z rur PVC U SN 4 ø zew. 315 mm – 188,40 m, 4) budowę kanalizacji zewnętrznej kielichowej z uszczelką z rur PVC U SN 4 ø zew. 400 mm – 33,13 m, 5) montaż studzienek inspekcyjno rewizyjnych systemowych ø 425 mm – szt. 4, 6) montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych PP ø 600 mm H= 2,02 m – szt. 8. 7) montaż kręgów betonowych wys. 500 mm ø 1200 - szt. 10, 8) dostawa elementów zbiornika rozsączającego ze skrzynek rozsączających – szt. 390. 3. Roboty Budowlane będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane w oparciu o Warunki Kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie  angielsko-polskie niezmienione 2008. Tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę [tj. regularne wykonywanie pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym prze pracodawcę, pod jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy)] osób wykonujących czynności, określone w pkt 3, w zakresie realizacji zamówienia: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na umowę o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby; 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie zanonimizowanej (z wyjątkiem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu) dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3 lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnieni na umowę o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu; 3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: brygadziści, operatorzy urządzeń mechanicznych wykonujący prace w ramach zamówienia. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,  1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót, tj. wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi” Etap 2: „Budowa  kanalizacji deszczowej dla odwodnienia bieżni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00), a ich wartość łączna nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 2) Zakres robót podobnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi” Etap 2: „Budowa  kanalizacji deszczowej dla odwodnienia bieżni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00) oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę robót budowlanych. Równoważność: 1) W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (który stanowi dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy dopisuje wyrazy „lub równoważny”, w przypadku gdy takie określenie tam nie występuje. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przykładowych
znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 2) Analogicznie do powyższego jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. 3) Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, właściwości funkcjonalne i jakościowe, ponadto aby posiadały wymagane, odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewniały zrealizowanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 Ustawy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały, urządzenia i rozwiązania. 4) Wykonawca winien ponadto dołączyć do oferty zbiorcze zestawienie, wraz ze szczegółowym opisem, tych zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz rozwiązań równoważnych w celu wykazania ich równoważności w stosunku do materiałów, urządzeń i innych rozwiązań opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (w którym zawiera się specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych), ze wskazaniem nazwy, strony których dotyczy oraz załączyć odpowiednio wymagane atesty, certyfikaty lub dopuszczenia. 5) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien  być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. 6) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 7) Nie złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń będzie oznaczało, że Wykonawca kalkulując cenę oferty ujął materiały, urządzenia zaproponowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 8) Parametrami technicznymi są wielkości liczbowe wyznaczające charakterystyczne wielkości różnych urządzeń i materiałów, zaś parametrami użytkowymi i technicznym są wszelkie wielkości (wyrażane w jednostkach miary, wagi etc.) elementów użytkowych (np.  nawierzchni) i technicznych (np. ciężaru konstrukcji). 9) Poprzez: - właściwości funkcjonalne należy rozumieć cechy oznaczające, że materiał, urządzenie i rozwiązanie techniczne będą spełniały prawidłowo swoje funkcje, tzn. zapewnią zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. - właściwości jakościowe należy rozumieć zgodnie z postanowieniami SIWZ dla zaproponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych właściwości takie jak np.: funkcjonalność, rodzaj, gatunek, cechy fizyczne (np.: gęstość, szczelność, wilgotność, mrozoodporność, odporność na starzenie, itp.), cechy mechaniczne (np.: wytrzymałość, odporność na uderzenia, itp.), cechy chemiczne (odporność na ścieranie), itp. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia na warunkach ustalonych w umowie, której projekt stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. Brak spełnienia wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, określonych w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.  Wykaz robót, które zostaną powierzone podwykonawcom Wykonawca wskazuje w załączniku Nr 1 do SIWZ- Formularz oferty. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego  zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 (zgodnie z treścią ust. 7 rozdziału VII SIWZ), w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
             


             
              II.5) Główny kod CPV:               45231300-8                              
                Dodatkowe kody CPV:
             
                               
               
                              II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):                            
              Wartość bez VAT:                            
              Waluta:              
             
                               
                (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)              
             
                              II.7)                 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy Pzp:                             Tak                
                Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:                 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,   1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót, tj. wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi” Etap 2: „Budowa  kanalizacji deszczowej dla odwodnienia bieżni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00), a ich wartość łączna nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 2) Zakres robót podobnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi” Etap 2: „Budowa  kanalizacji deszczowej dla odwodnienia bieżni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00) oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
             
              II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:                
                   miesiącach:                     lub    dniach:
                 
                 
                  lub                  
                  data rozpoczęcia:                                         lub zakończenia:                    2018-08-10                
               
                          
              II.9) Informacje dodatkowe:               Uszczegółowia sie zapis umieszczony w sekcji II.8) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 10.08.2018 r., z tym że: 1)w terminie od dnia 02.07.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane; 2)w terminie do dnia 10.08.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty, oraz przekazać Zamawiającemu pisemnym Wniosek o Przejęcie Robót. Roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie czynnym. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia wszystkich robót oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych (2 egzemplarze) wraz z pisemnym Wnioskiem o Przejęcie Robót.
           
         
         
                          SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM                      
         
           
                              III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                            
             
                III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów                
                Określenie warunków:                                
                Informacje dodatkowe                                
                III.1.2)  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna                 
                Określenie warunków:                 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: - Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 400.000,00 PLN.                
                Informacje dodatkowe                                
                III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa                
                Określenie warunków:                 Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że : − wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), polegające na budowie kanalizacji deszczowej  o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł. brutto w każdym zamówieniu; − dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; UWAGA! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r, poz. 65).                
                Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:                 Nie                                
                Informacje dodatkowe:                              
                              III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA                            
             
                III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp                
                III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp                 Tak                                    Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:                              Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)                  
                                              
                                                               
                                                           
                                                
                                                   
                                                 
                                                 
             
                              III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI                            
             
                                  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                                
                Tak                                 
                                  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji                                
                Nie                              
                              III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:                            
             
                Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy: w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.              
                              III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP                            
             
                III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:                
                Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 2) art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy: w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 8 do SIWZ); - W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. - W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz robót budowlanych lub dowody potwierdzające czy roboty zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. b)Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SIWZ); c)Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; - Dokumentem potwierdzającym może być opłacona polisa z terminem ważności na okres realizacji zamówienia na określoną przez Zamawiającego kwotę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ warunku; - Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.                
                III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:                
                             
                              III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP                            
             
                             
                              III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)                            
                Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7 ust. 1 niniejszej SIWZ według wzoru stanowiącego  Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych); 5) dowód wniesienia wadium; 6) zobowiązanie do udostępnienia zasobów według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ ( jeżeli dotyczy). Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ)o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
             
           
         
         
                          SEKCJA IV: PROCEDURA                      
         
           
              IV.1) OPIS              
              IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
              Przetarg nieograniczony                            
              IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
             
                Tak                                  
                  Informacja na temat wadium                  
                  Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed   upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (do banku: Bank Rumia Spółdzielczy, nr konta: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.110). Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5  ustawy. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie; 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.                          
             
              IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:              
                Nie                                 
                  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:                  
                                      
             
                              IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                            
                Nie                                
                Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:                
                Nie                                 
                Informacje dodatkowe:                
                             
             
                              IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:                            
                Nie                                
                Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej                
                                                
                Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:                
                                              
             
                              IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu                            
                              (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)                            
                Liczba wykonawców                  
                Przewidywana minimalna liczba wykonawców                 
                Maksymalna liczba wykonawców                  
                Kryteria selekcji wykonawców:                
                             
             
                              IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:                            
                Umowa ramowa będzie zawarta:                
                               
                Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:                
                                 
                  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:                  
                                 
                Informacje dodatkowe:                
                               
                Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:                
                                                
                  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:                  
                                         
                Informacje dodatkowe:                
                               
                W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:                
                                                                
                Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:                
               
             
             
              IV.1.8) Aukcja elektroniczna              
                              Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)                             Nie                              
                Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:                
                    
             
              Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:                            
              Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:              
                                          
                              Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie  termin ich udostępnienia:                                          
              Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:                            
              Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):                            
              Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:                            
              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:                            

              Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:              
                                Czas trwania:                
               
               
                Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:                                                
                Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:                
               
             
             
              IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT              
              IV.2.1) Kryteria oceny ofert:              
              IV.2.2) Kryteria
             
             
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00
             
              IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)              
              Nie                             
              IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne              
              IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem              
              Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:              
                           
              Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji                                           
              Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:                                           
              Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):              
                           
              Informacje dodatkowe              
                           
             
              IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego              
              Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:              
                           
              Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:              
                           
              Wstępny harmonogram postępowania:              
                           
              Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:                                           
              Należy podać informacje na temat etapów dialogu:              
                           
             
              Informacje dodatkowe:              
                           
              IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego              
              Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:              
                           
              Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:              
                                           
              Informacje dodatkowe:              
                           
              IV.4) Licytacja elektroniczna               
              Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:              
             
                             
              Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:              
             
                             
              Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:              
             
                             
              Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:              
             
                             
              Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:              
               
                  Czas trwania:                  
                   
               
                Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu:                                              
          
                Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:                
                Data: godzina:                

              Termin otwarcia licytacji elektronicznej:              
             
                             
              Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:              
             
                             
             
              Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:              
             
                             
             
              Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:              
             
                             
             
              Informacje dodatkowe:              
             
                             
              IV.5) ZMIANA UMOWY              
              Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:               Tak                              
                Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:                
                Zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.              

              IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE              
             
              IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):              
                           
              Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym              
                           

              IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:              
              Data: 2018-05-29, godzina: 09:30,              
              Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):              
              Nie                          
              Wskazać powody:              
             
             
              Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu               >               język polski              
              IV.6.3) Termin związania ofertą:
                              do:                              okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)                           
              IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:               Nie                            
              IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane                                           
              IV.6.6) Informacje dodatkowe:              
             
           
         
                
                              ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH                          
             
       
               
                            
  
 

Załączniki

ogloszenie_o_zmowieniu.pdf

Data: 2018-05-14 15:41:04 Rozmiar: 111.04k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-05-14 15:41:04 Rozmiar: 400.25k Format: .pdf Pobierz

AKT Umowy.pdf

Data: 2018-05-14 15:41:04 Rozmiar: 96.05k Format: .pdf Pobierz

Warunki ogólne i szczególne.pdf

Data: 2018-05-14 15:41:04 Rozmiar: 453.52k Format: .pdf Pobierz

dokumentacja.zip

Data: 2018-05-14 15:41:04 Rozmiar: 13.16M Format: .zip Pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

Data: 2018-05-24 13:28:29 Rozmiar: 36.03k Format: .pdf Pobierz

zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf

Data: 2018-05-24 13:28:29 Rozmiar: 754.01k Format: .pdf Pobierz

II_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA.pdf

Data: 2018-05-30 18:41:56 Rozmiar: 36.03k Format: .pdf Pobierz

II_zmiana_terminu_otwarcia_ofert.pdf

Data: 2018-05-30 18:41:56 Rozmiar: 119.29k Format: .pdf Pobierz

III_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA.pdf

Data: 2018-06-04 14:54:44 Rozmiar: 22.68k Format: .pdf Pobierz

III_zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf

Data: 2018-06-04 14:54:44 Rozmiar: 118.87k Format: .pdf Pobierz

zmiana_terminu_skladania_ofert_zmiana_siwz_i_ogloszenia.pdf

Data: 2018-06-12 15:07:43 Rozmiar: 88.08k Format: .pdf Pobierz

IV ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_ zmiana terminu.pdf

Data: 2018-06-12 15:09:19 Rozmiar: 200.45k Format: .pdf Pobierz

19.06_zmiana_siwz_i_ogloszenia.pdf

Data: 2018-06-19 13:35:01 Rozmiar: 212.09k Format: .pdf Pobierz

V_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Data: 2018-06-19 13:35:01 Rozmiar: 36.32k Format: .pdf Pobierz

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Data: 2018-06-22 10:53:18 Rozmiar: 59.36k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 360
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Edyta Rogacka - Wawer
Osoba odpowiedzialna za informację : Anita Romanowska
Czas wytworzenia: 2018-05-14 15:41:04
Czas publikacji: 2018-06-22 10:53:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak