ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 

 
  

 

 

Załącznik do Regulaminu

przetargów pisemnych nieograniczonych

 na oddanie w najem lokali użytkowych,

stanowiących własność

Gminy Miejskiej Rumia.

 

 

…………………………………….                                     ………………………………….

…………………………………….                                           (data sporządzenia oferty)

…………………………………….

(imię, nazwisko i adres oferenta albo

nazwa lub firma oraz siedziba, jeżeli

oferentem jest osoba prawna lub

 inny podmiot)

 

 

 

            Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń.

            Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przetargów pisemnych na oddanie w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Rumia.

            Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy najmu lokalu użytkowego.

            Oferuję za najem lokalu użytkowego położonego ……………………………………

………………………………………………………………………………………………...

stawkę czynszu najmu w wysokości……………………….za 1m2 powierzchni podstawowej

oraz stawkę czynszu najmu w wysokości …………………za 1m2 powierzchni pomocniczej,

w stosunku miesięcznym, netto.

Lokal przeznaczony zostanie na prowadzenie działalności …………………………...................

…………………………………………………………………………………………………….

Załączam kopię dowodu wniesienia wadium

 

 

…………………………………………

(podpis)

 

 

 

 

Proszę, w przypadku zaistnienia takiej koniczności, wpłacone przeze mnie wadium zwrócić na podany nr konta: …………………………………………………………………

           

 

            …………………………………………

(podpis)

 
Liczba odwiedzin : 979
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Kazior
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Jażdżewska-Reszka
Czas wytworzenia: 2014-02-21 08:46:19
Czas publikacji: 2014-02-21 08:46:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak